Door De Redactie op 31 augustus 2018

Nieuwbouw VMBO Almende

De bijdrage van de PvdA fractie:

Eerste termijn:

De PvdA heeft in de periode na de laatste verkiezingen een aantal keren geprobeerd een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de raad. Investeren in de verhoudingen maar vooral ook investeren op de inhoud. We hebben een inhoudelijke bijdrage proberen te leveren aan het coalitieprogramma. Ook al maken we er geen deel van uit was het wat de PvdA betreft alle hens aan dek. Ons aanbod toen: laten wij – college en raad – nu aan de slag gaan om de toekomst samen vorm te geven. We zeiden toen: “De PvdA ziet ernaar uit om de komende tijd met de nieuwe gemeenteraad en college samen te werken aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. De Oude IJsselstreek klaarstomen voor de toekomst”.

Vervolgens hebben we in de voorbereiding op de Voorjaarsnota het mislukte en onbevredigende debat van 24 mei 2018 over het coalitieprogramma een impuls proberen te geven door een gezamenlijke agenda voor de komende regeerperiode te formuleren. De fractievoorzitters hebben toen in een aantal korte bijeenkomsten geprobeerd een gezamenlijke agenda voor de komende regeerperiode te formuleren. Een agenda met onderwerpen waarover overeenstemming is bij alle politieke partijen. Onderwerpen waar we de komende jaren, en bovendien gezamenlijk, de prioriteit leggen. Een gezamenlijke agenda die de motivatie van de gemeenteraad om er na het zomerreces  iets van te maken, stimuleert. De heer Hakvoort heeft de PvdA voor deze inspanningen ook nog bedankt.

En nu zijn we een paar weken, een gebroken zomerreces verder en staan we, lijkt het eerder tegenover elkaar dan naast elkaar.
Wat is er over van de interventies en intenties van vorige maand? Wat is er over van het proces dat we samen wilden inzetten om de kwaliteit van het debat te verbeteren en weloverwogen, goed bediscussieerde besluiten te nemen? Besluiten die de burgers en de samenleving in onze gemeente ten goede komen en belangrijk vinden.

Ik zie een zeer kritische oppositie, een college dat zich ingegraven heeft en elke vraag als kritiek opvat en coalitiepartijen die muisstil zijn. Als we niet oppassen vervallen we in dezelfde mechanismen die oorzaak waren van de bestuurscrisis nog kort geleden. Een crisis waarvan de burgemeester in z’n nieuwjaarstoespraak in januari nog zei dat die definitief voorbij was. Ik help het hem hopen.

Want hoe kan het dat in een dossier waar alle partijen eigenlijk hetzelfde vinden en zeggen, namelijk het belang van goed middelbaar onderwijs in de Oude IJsselstreek, met name ook op vmbo-niveau, twee stromingen ontstaan. Ik denk door de manier waarop het college het dossier is aangevlogen en wil afhandelen. Partijen worden door die werkwijze uit elkaar gespeeld in plaats van op een lijn gebracht.

Waarom zijn na bijvoorbeeld de zeer kritische commissievergadering, waarin de wethouder onder druk en moeizaam uiteindelijk excuus aanbiedt, bij het college niet alle bellen gaan rinkelen? Waarom heeft het college niet geprobeerd iedereen erbij te houden en te halen? Waarom is geen extra overleg met de gemeenteraad georganiseerd, waarom zijn geen gesprekken gevoerd, waarom geen enkele inspanning om te proberen het dossier gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Waarom niet het afgesproken adagium in de praktijk gebracht: ‘”Wees scherp op de inhoud en zacht op de persoonlijke relaties”, in plaats van het risico lopen de verhoudingen op scherp te stellen?

De weg die het college in dit dossier gekozen heeft is niet onze werkwijze. Maar we hadden ook verwacht dat de coalitiepartijen kritisch zouden blijven op hun eigen college. Want ook de fracties van het CDA en LB  hebben dit zien gebeuren. Wat hebben diezelfde fracties gedaan om de verhoudingen goed te krijgen en het dossier tot goed einde te brengen? Wat hebben LB en het CDA gedaan om het college aan te spreken en uit de kramp halen? Wat hebben de fracties gedaan om te voorkomen dat dit dossier escaleert?

Zie dit eerste deel van mijn bijdrage als een soort Wake-Up-Call. Want welk nut hebben alle gezamenlijke inspanningen als we in het eerste beste dossier in een oude valkuil stappen? Afspraken zijn dan van nul en generlei waarde. Weggespoeld door de Oude IJssel.

Vraag 1
Dan het dossier zelf. We hebben als PvdA-fractie een aantal vragen gesteld over het Almende. We hebben dezelfde vragen ook nog een keer herhaald, want we waren niet tevreden over de wijze van beantwoording, de inhoud en diepgang van de antwoorden.

Dat kwam door een opvallende zin in een memo van het college van 24 juli. “Wij gaan er daarbij van uit dat uw verzoek om informatie ziet op de periode en de besluitvorming waar het huidige raadsvoorstel op is gericht”. Dezelfde gedachtegang viel ons ook op in een interview met de Gelderse Post. Daarin stel wethouder Van der Wardt; “dat het besluit er ligt”. “We niet terug kunnen, hoeven en willen” en “Dat was de mening in 2017 en dat is nu nog steeds zo”. Bovendien stelt de heer Van der Wardt dat de raad op de stoel van het college gaat zitten.

Is de wethouder hier goed geciteerd, en zo ja staat het college/wethouder nog steeds achter die uitspraken?

Vraag 2
De raad heeft te allen tijde het recht en soms zelfs de plicht om een reeds genomen besluit in ieder geval te heroverwegen of zelfs te herroepen. De gemeenteraad heeft namelijk wettelijk een eigen rol en verantwoordelijkheid. Vinden de fracties van LB en het CDA dat de oorspronkelijke uitgangspunten, de aard en de inhoud van de overeenkomst in de loop van het proces zijn veranderd? Vinden de fracties dat nog steeds wordt voldaan aan wat de raad redelijkerwijs kon verwachten? Vinden de fracties dat een nieuwe afweging van belangen gewenst, noodzakelijk en misschien wel verplicht is?

Vraag 3
De PvdA heeft het college gevraagd in hoeverre afspraken zijn gemaakt en garanties afgedwongen over de kwalitatieve en kwantitatieve toekomst van het vmbo-onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. Met andere woorden wordt en blijft gedurende de looptijd van de afspraken (40 jaar) het vmbo-onderwijs in z’n meest optimale vorm ingericht en uitgevoerd?

Het antwoord is dat er geen afspraken en/of garanties zijn die kunnen voorkomen dat het VMBO-onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek in de loop van de tijd een ‘uitgeklede’ versie wordt van hetgeen nu wordt aangeboden en dan kan worden aangeboden.
Geen garanties dat interessante en ‘dure’ vakken (practica bijvoorbeeld) elders (gaan) worden gegeven en als gevolg van autonome besluiten van Achterhoek VO (gestuurde) leegloop gaat ontstaan. Met als gevolg een negatieve(re) spiraal van minder leerlingen, minder geld.

Behalve dat Achterhoek VO in hun strategische visie ten aanzien van de vestigingsplaatsen aangeeft dat huisvesting centraal in Silvolde de meeste garanties voor de toekomst met behoud van zo veel mogelijk leerlijnen en kwaliteit van het onderwijs, is in de bekostigingsovereenkomst daarover niets vastgelegd. Bouwen we zo niet voor leegstand?

Vinden de fracties van LB en het CDA  het verstandig alsnog contractueel een inspanningsverplichting te bedingen tot het gedurende 40 jaar behouden van hoogwaardig, compleet vmbo- (of daarmee vergelijkbaar) onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek, zodanig dat deze basisvoorziening voor leerlingen en ouders binnen de gemeente gedurende de overeengekomen looptijd zoveel mogelijk behouden blijft?

Vraag 4
De PvdA heeft ook gevraagd welke (serieuze) inspanningen zijn gedaan om andere en aanvullende businesscases te onderzoeken, en te ontwikkelen. Welke vormen van (co)financiering zijn onderzocht? Welke mogelijkheden of ideeën over de financiering hebt u bij de provincie en Rijk nagevraagd of opgehaald?

Het antwoord is dat het college heeft gesproken met de provincie in het kader van Steengoed Benutten. In deze gesprekken is gekeken naar verschillende locaties in de gemeente en ook naar de nieuwbouw vmbo in Silvolde. De provincie heeft daarbij aangegeven dat zij de nieuwbouw niet vindt passen binnen Steengoed Benutten.

De PvdA constateert dat de investering in het Almende College in nog geen jaar van 9 naar 13 miljoen euro zijn gestegen. Een bedrag dat heel dicht aankruipt tegen de eerder berekende kosten voor een nieuwe school. De kosten zijn namelijk dermate gestegen dat we qua prijs niet ver afzitten van complete nieuwbouw. Is het dan ook niet logisch om, voordat je het besluit neemt de investering met meer dan 40% te verhogen, nog eens samen kijkt naar andere mogelijkheden? Trekt dan niemand aan de handrem om een pas op de plaats te maken en te kijken naar alternatieven?
Kennelijk niet! Want ook vanmiddag nog voert Achterhoek VO de druk op een bedenkelijke manier op door op de valreep met allerlei deadlines te schermen. De trein moet en dendert door en een serieuze discussie kon, kan en mag niet meer gevoerd worden.

Een discussie over de gewenste kwaliteit van het vmbo-onderwijs. Of nieuwe schoolgebouwen in de toekomst al dan niet op een andere manier gebruikt kunnen worden. Of de ICT al dan niet net zo’n grote invloed zal hebben op het onderwijs als bij kantoren, winkels en zorg nu. Of een nieuw schoolgebouw een slimme mix kan worden van van e-learning, coaching door vakkrachten en ontmoetings- en ervaringsleren binnen of buiten het schoolgebouw. Een discussie over nieuwe onderwijsconcepten. Formeel gaan we daar niet over, maar invloed erop hebben we wel. We leven nu in de 21e eeuw. De omstandigheden en de wereld veranderen razendsnel.

Ook het onderwijs verandert. Maar we nemen wel een besluit op basis van wetgeving uit de vorige eeuw. Een besluit met financiële gevolgen voor 40 jaar. En het resultaat is dat we met plak -en knipwerk aan en met bestaande locaties, hooguit vernieuwbouw realiseren.

Als we dan toch zoveel geld moeten uitgeven waarom hebben we dan iedereen niet alsnog uitgedaagd mee te denken over meer eigentijds en duurzaam gebouw en onderwijs dat nog nauwer aansluit op de samenleving, de belevingswereld van de leerling en de maakindustrie in de Achterhoek. Een gebouw en een onderwijsconcept waarin we ons onderscheiden van andere regio’s in Nederland. Een gebouw en onderwijsconcept dat in de komende Regioafspraken met het Rijk opgenomen had kunnen worden. Een gebouw en inhoudelijk onderwijsconcept dat de provincie had willen co-financieren en het bedrijfsleven had omarmt.

De PvdA had van de wethouder van onderwijs veel meer verwacht, en mogen verwachten dat hij deze uitgelezen en mooie kans had aangegrepen om samen met het Almende College, het bedrijfsleven, de provincie en het Rijk op te trekken om qua huisvesting het onderste uit de kan te halen in plaats van te bezuinigen op vierkante meters, de aula en een gymzaal.

Welke ondernemers hebt u gesproken? Hoe vaak bent u op het provinciehuis geweest om daarover te praten? Wie van het ministerie van onderwijs hebt u allemaal gesproken om geld los te peuteren voor een vernieuwende aanpak en huisvesting van het vmbo-onderwijs in een krimpregio als de Achterhoek waar het gebrek aan vakkrachten nu al nijpend is?

Vraag 5
Voor de financiering is eerder gekozen om de leningenportefeuille niet verder te verhogen, maar de financiering onder te brengen in de jaarlijkse exploitatielasten. Voordelen van de keuze om de financiering onder te brengen bij de jaarlijkse exploitatielasten is volgens het college dat:
Achterhoek VO voor een periode van 40 jaar lenen tegen 1,8% rente. Wanneer de gemeente de financiering zou overnemen kan dit weliswaar goedkoper, maar we moeten dan wel rekening houden met een totaalfinancieringspercentage voor al onze investeringen samen (op dit momenet 1,65%) en een renterisico over 25 jaar (de maximale leningstermijn van de gemeente) als de lening opnieuw moet worden afgesloten. Door de investering bij Achterhoek VO neer te leggen voorkomt de gemeente dit renterisico over 25 jaar waar wij als gemeente de lasten voor moeten gaan dragen.

Bovendien stelt het college dat dit een politieke keuze is geweest en door in te stemmen met het voorstel op 23 maart 2017, is de raad hiermee akkoord gegaan. De exorbitante stijging binnen een jaar van meer dan 40% van het investeringsbedrag is in ieder geval voor de PvdA aanleiding om deze financieringswijze opnieuw ter discussie te stellen.

Want als de gemeente de financiering van de nieuwbouw via de investeringsstaat zou laten lopen, dan zouden de jaarlijkse totale kapitaallasten voor nieuwbouw van het Almende College over de gehele afschrijvingsperiode gemiddeld € 292.500 per jaar bedragen. Deze kapitaalslasten zijn dan dus
€ 120.000,- lager dan de ruim € 412.000,- die we nu uit de jaarlijkse exploitatie moeten halen.

De leningenportefeuille stijgt dan weliswaar met € 11,7 miljoen en na 25 jaar lopen we een renterisico, maar in de tussentijd realiseren we jaarlijks structureel een (rente)voordeel van
€ 20.000,- (25 jaar lang). Bovendien neemt de exploitatielast jaarlijks met € 120.000,- af. En dat geeft meer ruimte voor de gemeenteraad andere onvermijdelijke, noodzakelijke of wenselijke investeringen te doen bijvoorbeeld die ten aanzien van de huisvesting van het basisonderwijs, investeringen in duurzaamheid en de circulaire economie of de zorgtaken die voor de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Op grond van artikel 5 en 6 van de bekostigingsovereenkomst heeft de Gemeente zich overigens het recht voorbehouden om tot een bepaalde tijd de benodigde lening zelf aan te gaan en de benodigde investering aan de Stichting te verstrekken.

De huisvesting van het onderwijs is een gemeentelijke taak en we moeten geen verstoppertje spelen door investeringen weg te moffelen in de exploitatie. Want in de voorgestelde constructie heeft de gemeente ook de volledige last en daardoor ook (virtueel) de schuld op zich genomen. Dus financieren gewoon zoals het hoort met onvermijdelijke en niet uit te stellen investeringen. Via de investeringsstaat.

Ik nodig LB en CDA uit om samen met ons een dergelijk voorstel te maken. Ik neem aan dat deze uitnodiging geaccepteerd wordt.

Nieuwbouw School

Tweede termijn:

De PvdA-fractie is na vorige week niet vrolijker geworden als het gaat om de besluitvorming rond de nieuwbouw van het vmbo-onderwijs bij het Almende-college.

We zijn teleurgesteld omdat ondanks dat het oorspronkelijke besluit zodanig gewijzigd is er toch geen nieuwe integrale afweging gemaakt kan worden. Daarmee laten we een enorme kans liggen met het onderwijs een grote stap in de toekomst te zetten. Dus niet de wens om goed onderwijs ter discussie te stellen maar wel de alternatieve mogelijkheden nog eens goed te bekijken en te waarderen. Die discussie hebben we nooit en ook nu weer niet goed kunnen voeren. Het proces moet verder en hoe dan ook door!

Hoezeer de aard en de inhoud van de overeenkomst in de loop van het proces ook wijzigt, een hernieuwde afweging of het nieuwe besluit redelijkerwijs in verhouding staat tot de belangen die hierdoor mogelijk worden geschaad, vindt niet plaats.

We zijn dan ook teleurgesteld in de opstelling van de coalitiepartijen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft op een aantal vlakken een grotere stap voorwaarts nodig dan de nieuwe coalitie onder leiding van Lokaal Belang nu laat zien. Grote woorden in het coalitieprogramma maar zodra het concreet wordt stopt de show. LB en het CDA kiezen meteen de frontale aanval en verwijten de oppositie de focus op het proces te leggen, op de man te spelen en niet op de inhoud te willen ingaan. Bovendien wordt geen enkele handreiking gedaan.

De PvdA constateert het tegendeel. De enige partijen die het niet over de inhoud van het besluit hebben gehad zijn het CDA en LB. De coalitiepartijen bedienden zich steeds van de platitude hoe belangrijk het vmbo-onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek wel niet is en nog meer van dat soort gemeenplaatsen. De coalitie vindt het kennelijk al riskant om zelfs maar een begin van twijfel te laten bestaan over zijn vastberadenheid om de vmbo-nieuwbouw bij het Almencollege mogelijk te maken. Alle opmerkingen van de oppositie worden eenstemmig afgewezen. De coalitiepartijen lijken ook helemaal niet onder de indruk van de argumenten, vragen en opmerkingen van de oppositiepartijen. Het is bestuurlijk triest dat de coalitiepartijen niet kritischer zijn of misschien wel kunnen zijn. De PvdA is van mening dat je als gemeenteraad toch niet alleen kunt toekijken bij zo’n verregaand besluit? We moeten toch weten hoe reëel de enorme kostenoverschrijding van 9 naar 13 miljoen euro is? Welke garantie we hebben voor goed onderwijs hebben en wat dat kost, voordat we zo’n enorm bedrag aan kostenoverschrijding goedkeuren? Er zijn nog veel vragen en ik voorspel dat er nog veel meer vragen komen.

Uitgangspunt in volwassen politieke verhoudingen zou moeten zijn nog eens te kijken en te bediscussiëren of het te nemen besluit financieel en inhoudelijk voldoende robuust is. Zonodig moet je zelfs manieren proberen te vinden om zonder gezichtsverlies van welke partij dan ook het genomen besluit te kunnen herzien. Niets van dat alles. Het lijkt wel of de coalitiefracties vol leden zit die hun positie te danken hebben aan de wethouders die zij geacht worden te controleren. Dat is geen sterke bijdrage aan een sterke raad. De PvdA constateert dat “transparant” hier wel van toepassing is. LB en het  CDA waren onzichtbaar.

De weg die het college in dit dossier gekozen heeft is niet onze werkwijze. Maar we hadden daarentegen ook verwacht dat de coalitiepartijen kritisch zouden blijven op hun eigen college. Want ook de fracties van het CDA en LB  hebben dit zien gebeuren. Wat hebben diezelfde fracties gedaan om de verhoudingen goed te krijgen en het dossier tot goed einde te brengen? Wat hebben LB en het CDA gedaan om het college aan te spreken en uit de kramp halen? Wat hebben de fracties gedaan om te voorkomen dat dit dossier escaleert?

Niets. Maar als je dan op basis van anderhalf A4-tje een zo’n verstrekkend besluit kunt en wilt nemen, dan moeten de fracties van CDA en LB dat overigens vooral zelf weten. Maar ga dan niet de andere, meer kritische fracties, de maat nemen.

Teleurgesteld in het college
De PvdA is ook teleurgesteld in de weg die het college in dit dossier gekozen heeft en de opstelling in de loop van het proces van het college in dit dossier. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich moeizaam en amper gehouden aan de meest basale regels die vastgesteld zijn door de raad, de wet of het Rijk. Ze lijken volledig hun eigen koers te zijn gegaan en brengen daarmee een groot deel van de gemeenteraad in een onmogelijke situatie.

Want waarom zijn na bijvoorbeeld de zeer kritische commissievergadering, waarin de wethouder onder druk en moeizaam uiteindelijk excuus aanbiedt, bij het college niet alle bellen gaan rinkelen? Waarom heeft iemand in het college niet geprobeerd iedereen erbij te houden en te halen? Waarom is geen extra overleg met de gemeenteraad georganiseerd? Waarom zijn geen gesprekken gevoerd? Waarom geen enkele inspanning om te proberen het dossier gezamenlijk tot een goed einde te brengen? Waarom het risico lopen de verhoudingen op scherp te stellen?

Ik constateerde hiervoor al een stuitend gebrek aan dualisme, transparantie, kennis en kunde en daadkracht. Democratie draait voor een belangrijk deel om de controle van de macht; het is dan ook niet vreemd dat vertrouwen en wantrouwen daarin een belangrijke rol spelen.

In dit proces heeft het college verzuimd en ook niet gezocht naar een meer ontspannen relatie of samenwerking met de raad waarin zo open en transparant als mogelijk is omgegaan met beschikbare informatie. Door die informatie in ieder geval tijdig beschikbaar te stellen voor de raad. Waarom zo lang dralen met het aanleveren van informatie: niet tijdig, onvolledig of vaak onder geheimhouding?

Onbegrijpelijk dat niemand in het college het initiatief heeft genomen, collega’s tot de orde te roepen.

Teleurgesteld in wethouder Van der Wardt
Dan de rol en opstelling van wethouder Van der Wardt. Ook daarin zijn wij teleurgesteld en meer dan dat. We hebben het gevoel dat dit dossier hem boven het hoofd is gegroeid. Zo’n dossier vergt stuurmanskunst, inventiviteit, flexibiliteit en communicatieve intelligentie. Geen van die eigenschappen hebben we kunnen ontdekken in het optreden van wethouder Van der Wardt, in ieder geval, in dit dossier.

Integendeel, wij vermoeden dat hij zich vanaf het begin, zo’n vier jaar geleden, te veel heeft toegegeven aan de wensen, de keuzes en de uitgangspunten van Achterhoek VO. Wat ons betreft heeft hij broddelwerk afgeleverd. De PvdA had van de wethouder van onderwijs veel meer verwacht, en mogen verwachten. Dat hij vier jaar geleden deze uitgelezen en mooie kans had aangegrepen om samen met het Almende College, het bedrijfsleven, de provincie en het Rijk op te trekken om qua huisvesting en onderwijsvernieuwing het onderste uit de kan te halen. De meest innovatieve en aantrekkelijke vmbo-opleiding in Gelderland. In plaats daarvan zitten we opgescheept met slechts een dure aanbouw. Voor de gemeente en de burgers vind ik het een heel magere deal of beter gezegd gewoon een slechte deal. Voor de PvdA blijft het, ondanks het aanvullende onderhandelingsresultaat, onduidelijk of en hoe het aanbod van vmbo-onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek gegarandeerd is.

Wat nog het meest steekt en opvalt is het totale gebrek aan zelfreflectie. Deze wethouder heeft ongelooflijke veel moeite om ruiterlijk toe te geven dat er iets mis is gegaan. In ieder geval in de communicatie en het betrekken van de gemeenteraad bij de besluitvorming. Een onnavolgbare brij aan woorden, platitudes, clichés en dooddoeners is ons deel. Onbegrijpelijke betogen met niet originele en inhoudsloze uitlatingen. Op geen enkele wijze neemt hij verantwoordelijkheid voor zijn rol in de situatie. Hij blijft om de hete brij heen draaien, geeft afwijkende antwoorden. Terwijl verantwoordelijkheid nemen een basis is voor een wethouder die effectief wil zijn. En dit falen is de wethouder zelf aan te rekenen. Niet doen aan intervisie en geen tegenspraak organiseren of dulden. Onmisbare competenties om gezaghebbend en productief te kunnen besturen en handen en voeten te kunnen geven aan samenwerkingsdualisme. Niets van dat alles.

Samenvattend concludeert de PvdA:

1.       Een gebrek aan inhoudelijke (lange) termijnvisie op onderwijs (en daarmee een gemiste kans om op onderwijsgebied iets duurzaam en onderscheidend te realiseren);

2.       Een exorbitante kostenstijging van 9 naar 13 miljoen in nog geen jaar tijd. En er is nog niet eens begonnen;

3.       Een oneigenlijke en weinig transparante financiële greep/claim van 40jaar uit de reguliere exploitatie;

4.       Geen 40-jarige garantie op voorgezet onderwijsaanbod in onze gemeente;

5.       Geen transparantie in procedure en uitholling van de rol en minachting van de gemeenteraad;

6.       Het ontbreken van bestuurlijke regie en kennis op dit dossier.

 

Ingediende motie:


De raad van de gemeente Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op donderdag 30 augustus 2018;

 Overwegende dat:

 Bij de nieuwbouw van het VMBO (Almende) gekozen is om de leningenportefeuille niet verder te verhogen, en daarom de financiering ervan onder te brengen in de jaarlijkse exploitatielasten;

  1. De gemeenteraad wordt gevraagd daartoe voor een periode van 40 jaar een jaarlijkse exploitatiebijdrage ter beschikking te stellen;
  2. Deze exploitatiebijdrage de (jaarlijkse) financiële mogelijkheden en andere onvermijdelijke, noodzakelijke of wenselijke keuzes te maken beperkt;
  3. De huisvesting van het onderwijs een gemeentelijke taak is en investeringen in de huisvesting van het onderwijs onvermijdelijk zijn en niet of nauwelijks kunnen worden uitgesteld;

Besluit
Bij toekomstige soortgelijke investeringen de lasten (rente en afschrijving) op te nemen in de jaarlijkse begroting en de investering op te nemen in de investeringsstaat van de gemeente Oude IJsselstreek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ulft, 30 augustus 2018

 

 

 

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie