Zorg

Gewoon in je wijk kunnen en blijven wonen, is voor iedereen het beste. De zorg het dichtste bij je eigen huis. Naast zorg gaat het om welzijn. We vinden bij de Partij van de Arbeid dat iedereen een steentje kan bijdragen, maar wel naar draagkracht. Draagkracht is het leidende principe zonder dat dit leidt tot stapeling van eigen bijdragen. We vinden dat naast zorg er ook plek dient te zijn voor welzijn, waarbij de Partij van de Arbeid kiest voor een gebiedsgerichte benadering.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

 • We zijn voor levensloopbestendige huizen bouwen, renovatie van huizen. Hierbij beseffen we dat er weinig bouwactiviteiten zijn in deze tijd. In overleg met Wonion willen we zoeken naar allerlei mogelijkheden voor renovatie, nieuwbouw en verbouw.
 • Door de decentralisatie van de AWBZ willen we zorg en welzijn aan elkaar verbinden. We gaan steeds meer uit van de inwoners, de familie, en de buurt. Daarnaast wordt preventie toegepast en daar waar nodig komt professionele hulp. Samen sta je sterk: verzekeraar, ziekenhuis, wijkverpleegkundige en gemeente.
 • De Partij van de Arbeid wil zorg minder ingewikkeld en meer maatwerkgericht maken. Om zorg betaalbaar te houden, zullen zij die daartoe in staat zijn gevraagd worden een bijdrage te doen in de vorm van klussen, familieondersteuning, boodschappen halen, schoonmaken, vrije tijdsbesteding.
 • We kijken daarnaast naar eenzaamheid in de buurt, de wijk en kijken wat iemand zelf kan bijdragen en zelf wil.
 • We willen zorg op maat en ook zullen organisaties en mensen moeten samenwerken, waarbij we opkomen voor de belangen van de zorgvragers. Samenhang tussen zorg en welzijnsinstellingen in nauwe samenwerking met de GGD inzake preventieve gezondheidsprogramma’s voor ouderen is daarbij een voorbeeld.
 • We zetten maximaal in op preventie en vroege signalering. Door vroeg in te grijpen kunnen verdere ontwikkelings- en opvoedingsproblemen herkend en voorkomen worden en niet escaleren.
 • Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is wordt aan jeugdzorg besteed.
 • Wij vinden het werk van mantelzorgers enorm groot en belangrijk en zien dat zij het erg zwaar hebben. We steunen daarom vrijwilligers en professionals die mantelzorgers kunnen ontlasten waardoor mantelzorgers ook een eigen leven kunnen blijven leiden.
 • In de wijk/ het kerndorp streven we er naar dat artsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, en andere medici in de eerste lijnzorg samen werken om versnippering tegen te gaan. We hebben daarbij aandacht voor preventie en bewegen, gezond eten, alcoholmatiging en het voorkomen van geestesziekten.
 • De Partij van de Arbeid wil in het kader van armoedebeleid actief de aanval inzetten op de armoede. Wij ondersteunen gezinnen en alleenstaanden met kinderen die het lastig hebben in de huidige tijd, waarbij de kinderen de dupe worden van omstandigheden, door kinderen aan de maatschappij te laten deelnemen. Deze gezinnen willen we extra ondersteunen door middel van kortingspassen voor sport, zwemmen, bibliotheek, en schoolkosten.
 • Er zullen geen wachtlijsten meer zijn bij de schuldhulpverlening. Daar waar mogelijk worden werkgevers betrokken.
 • Wij willen dat het voorkomen en signaleren van betalingsproblemen centraal dient te staan. Alle verantwoordelijke partijen zoals gemeente, schuldeisers, deurwaarders, waterbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars dienen schouder aan schouder te staan.
 • Vele stichtingen, initiatieven en instellingen die zich bemoeien met armoedebestrijding worden door de gemeente regelmatig bij elkaar gehaald waarbij wordt gestreefd naar samenwerking.
 • We willen ons inzetten om verslaving te voorkomen, jongeren hebben daarbij absolute voorrang.
 • Multi-probleem gezinnen zijn kwetsbaar en verdienen gecoördineerde hulp, daar is aandacht nodig voor zorg, schuldhulpverlening, huisvesting en opvoeding.
 • Met woningbouwcoöperaties wordt een afspraak gemaakt over begeleide kamerbewoning.
 • We organiseren inwonersactiviteiten en we pakken achterstanden veroorzaakt door etnische afkomst aan.
 • In onze gemeente zullen we steeds meer ouderen hebben die extra zorg nodig hebben. De zorgbehoefte zal groter worden en de PvdA zal steeds meer aandacht hebben voor deze kwetsbare ouderen.
 • De PvdA ondersteunt initiatieven zoals de voedselbank en lokale initiatieven van inwoners om elkaar te ondersteunen en helpen.
 • De aanzet geven zorgcorporaties, bestaande uit leden die zorg nodig hebben en daarnaast een groep vitale burgers. Het lidmaatschap zorgt, dat toekomstige hulp verzekerd is.