Wonen

De Partij van de Arbeid wil krachtige wijken waar het goed en veilig wonen is. We willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid waarbij sociale woningbouw beschikbaar blijft en waarin woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. We willen betaalbare woningen zowel voor huurders als ook voor (startende) kopers.

We willen (tijdelijke) oplossingen voor huur- of koopwoningen, in overleg met o.a. Wonion, mochten inwoners de huur/huurverhogingen of de hypotheek niet kunnen betalen. Hierbij valt te denken aan het opbouwen van een soort fonds.

We zien dat de financiële positie van woningbouwcorporaties wankel is en willen dat gemeenten en ondernemers in de regio afspraken maken over investeringen. Braakliggend terrein is ongewenst.

Door de krimpende bevolking zullen we de woningbouw aanpassen. We zullen letten op de voorzieningen zodat deze niet teveel onder druk komen te staan. Vooral voor de jeugd willen we dit goed blijven volgen. Voor ouderen zullen we voldoende aanpassingen mogelijk maken om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De wijkaanpak zorgt voor leefbaarheid, kwaliteit en sociale cohesie. We investeren in de wijkaanpak om zo de leefbaarheid te vergroten. Schoon, veilig en heel blijft het uitgangspunt.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

  • De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen binnen een redelijke termijn in aanmerking komt voor een geschikte en betaalbare woning.
  • We faciliteren de bouw van woningen in de gemeente en zorgen dat plan- en inspraakprocedures tegelijkertijd plaatsvinden.
  • We vinden dat (toekomstige) bewoners mee moeten beslissen bij bouw en renovatie van de huurwoning of koopwoning.
  • Aandacht voor de starters, startersubsidie, grond in erfpacht en later eventueel kooprecht.
  • Leegstand willen we voorkomen en breder aanpakken. Daarnaast zoeken naar snelle en creatieve ideeën i.s.m. de eigenaar. Verkrotting willen we tegengaan en boetes/extra heffingen opleggen daar waar nodig.
  • We willen duidelijke afspraken maken met regiogemeenten over de te bouwen woningen.
  • We willen liever bouwen op inbreidingslocaties in plaats van nieuwe wijken.
  • De Partij van de Arbeid wil (concrete) afspraken maken met woningbouwcorporaties, gemeente(n), bewoners(organisaties) en ondernemers over: aantal te bouwen woningen, investeringen in leefbaarheid, signaleren van huurproblemen en/of overlast, kwaliteit van de woningen, slagingskansen voor verschillende doelgroepen, totale woonlasten, mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd, invloed van huurders en kopers, mate waarin woningbouwcorporaties doelgroepen huisvesten.
  • Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen worden niet gehinderd door regelgeving.
  • In de buurten en wijken willen we samen met jongeren kijken en afspraken maken over geschikte ontmoetingsplekken.