Werk en inkomen

We kijken bij de Partij van de Arbeid over grenzen heen. We gebruiken de kracht van de regio en de regionale samenwerking. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente er voor zorgt dat werkgevers geholpen worden met vergunningen en bij het vinden van werknemers. We helpen werkgevers sneller. Voor werknemers die geen baan kunnen vinden zorgen we voor een vangnet.

We willen voor inwoners die (tijdelijk) geen werk hebben, inspanningen doen om samen te zoeken naar mogelijkheden om zo volwaardig mogelijk deel uit te kunnen maken van de samenleving. We willen alle talenten benutten van jongeren, gezinnen, 55+ en ouderen. Dus voor alle inwoners een goed werk, leef-, woon- en werkklimaat scheppen.

We proberen zo veel mogelijk inwoners aan een baan te helpen. Iedereen die meedoet in de maatschappij, participeert beter en wordt zelfstandiger. We verwachten dat werkgevers investeren in de lokale samenleving waardoor betrokkenheid vergroot wordt. We spannen ons samen in met werkgevers om de jeugdwerkloosheid op te lossen. Daarnaast investeren we in innovatie en kennis. We zorgen er voor dat onderwijs en bedrijfsleven met elkaar optrekken, gericht op een lokale sterke economie.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

 • We betrekken iedereen! Naast werk stimuleren we ook vrijwilligerswerk. Daarbij betrekken we alle groepen: zowel werkenden als niet werken, mensen met een beperking, jongeren, 55+, ouderen, etc.
 • De lokale en regionale arbeidsmarkt proberen we te vergroten en toekomst bestendig te maken. We zorgen voor banen, leerwerkplaatsen, stageplekken en proberen iedereen zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij.
 • We willen samen met werkgevers zoeken naar mogelijkheden om mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan te ondersteunen.
 • Regels voor aanbesteding worden voor lokale ondernemers aantrekkelijk gemaakt om het zo voor lokale ondernemers gemakkelijker te maken in te schrijven bij een aanbesteding.
 • De aanpak van de jeugdwerkloosheid is van groot belang. In de regio willen we een plan van aanpak ontwikkelen samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven.
 • We steunen het VMBO en MBO in het zoeken naar jongeren die een technische opleiding willen kiezen.
 • Wanneer je moeite hebt op de arbeidsmarkt een baan te vinden, zullen we extra ondersteuning geven aan bijstandsgerechtigden door scholing, stage of onbetaalde arbeid te zoeken. We laten we hen niet in de kou staan, maar steunen hen, onder strikte vastgestelde voorwaarden.
 • Wie daarentegen niet meewerkt aan stage, scholing of het accepteren van een reguliere en passende baan, zullen we korten op de uitkering.
 • Voor diegene die minder kansen heeft, behouden we het vangnet en is bijstand geregeld. We gaan daarnaast uit van wat iemand kan en zoeken daarbij een passende baan en zullen iemand niet meer plaatsen in een beschermde arbeidsplek.
 • Medewerkers in de thuishulp hebben recht op een fatsoenlijke loon volgens cao normen en komen in aanmerking voor goede arbeidsomstandigheden.
 • ZZP-ers kunnen wat betreft de Partij van de Arbeid in aanmerking komen voor schuldhulpverlening en minimabeleid.
 • We zijn vanuit de Partij van de Arbeid gericht op het voorkomen van armoede. We zullen dit zoveel mogelijk wijkgericht aanpakken. Voor langdurige minima zullen we zorgen voor extra middelen om hen te ondersteunen, zeker daar waar jonge kinderen in problemen komen.
 • De (kleine) MKB-ers willen we ondersteunen bij eventuele schuldenlast en proberen het eigen bedrijf weer zo spoedig mogelijk uit de schulden te helpen.
 • We zorgen dat in elke kern een stevige basis is voor ondernemers om zo de winkelcentra te behouden. Wij vragen daarnaast van ondernemers de lokale samenleving te ondersteunen.
 • Wij zorgen voor een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat.
 • Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen willen we promoten en voorkomen dat er leegstand komt.
 • We willen de bouw stimuleren door landelijke regelingen in te zetten.
 • Leegstaande panden kunnen worden ingezet, in overleg met de gemeente, voor jongeren zodat zij muziek kunnen maken, ondernemen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten.
 • De Partij van de Arbeid stimuleert een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennis in de regio om innovatieve technologische activiteiten op te zetten.
 • We zorgen er voor dat ondernemers naar 1 loket kunnen met allerlei vragen over bouwplannen, vergunningen, arbeidsvraagstukken, bedrijventerreinen. We stimuleren parkmanagement.