Onderwijs en jeugdzorg

Kinderen moeten zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien. Er wordt dus onderwijsbeleid gevoerd gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. De jeugd dient op te groeien in een goede leer- en leefomgeving.

Binnen de jeugdzorg strijden we voor meer samenwerking tussen instanties om kinderen, jeugd en gezinnen vooral preventief te begeleiden. De relevante gezinnen één plan met een gerichte aanpak. Jeugdzorg wordt in verbinding gebracht met passend onderwijs.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

 • De gemeente is verantwoordelijk voor een veilig en kwalitatief goed schoolgebouw, waarin de luchtkwaliteit voldoende is. De Partij van de Arbeid wil middelen vrij maken om dit te realiseren voor schoolgebouwen.
 • De PvdA wil meer Brede Scholen waarbij er naast de school ontmoetingsplekken zijn. Daarnaast kan het gebouw een breed aanbod van activiteiten en voorzieningen zijn, een multifunctioneel gebouw.
 • We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders veilig naar school kunnen gaan en we zorgen dan ook voor veilige routes en veilige omgeving van scholen. Wij zijn voorstander van verkeerseducatie.
 • We vinden dat er gewerkt dient te worden aan het wegwerken van achterstanden. Zo willen we inzetten op taalondersteuning, de voorschool, de verlengde schooldag en extra begeleiding.
 • Kinderopvang gaan we verder stimuleren en zolang de veiligheid van kinderen en personeel in een leefbare omgeving gewaarborgd is, willen we verder gaan dan de reguliere regelgeving.
 • Wij staan voor stimulering van ouderbetrokkenheid.
 • Een school staat in een wijk en alle instanties daarom heen dienen betrokken te zijn, zoals huisarts, wijkverpleegkundige, consultatiebureau, welzijnswerk, buurtagent, Centrum voor Jeugd en gezin. De school is een logische ontmoetingsplek van kinderen en jeugd en daarom is continue samenwerking noodzakelijk.
 • In wijken en dorpen waar het leerlingenaantal daalt, zullen we stimuleren dat scholen gaan samenwerken. In dorpen en vooral kleine kernen is een basisschool een belangrijke verbinding tussen leefbaarheid en inwoners. Samenwerking van verschillende scholen kan voorkomen dat uit kernen scholen verdwijnen. Hierbij staat voorop dat de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd dient te zijn. Wij ondersteunen initiatieven en houden landelijke ontwikkelingen bij om te kijken of er mogelijkheden zijn die er voor zorgen dat scholen kunnen blijven bestaan.
 • We zijn permanent bezig met het bestrijden van voortijdig schoolverlaten.
 • We versterken de eigen kracht van de jongeren en het gezin, we ontzorgen en normaliseren.
 • Jeugdzorg is een taak van ons allen. De gemeente zet gebiedsregisseurs in om te weten wat er in een wijk, buurt speelt. Wel 1 plan, maar in de uitvoering zorgt de gemeente voor een regisseur die zorgt dat alle disciplines kunnen samenwerken. De professional bedenkt de oplossingen binnen die leefwereld.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de verbindingen tussen en met organisaties. We willen dat instanties en organisaties gaan samenwerken. Al die organisaties zoals o.a. CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), scholen, Bureau Jeugdzorg, welzijnsinstellingen mogen van de PvdA tijd krijgen om te leren samenwerken, om zich te ontwikkelen in die nieuwe tijd, waarin zij zullen samenwerken.
 • We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling. Professionals worden getraind in het herkennen van deze signalen.
 • We maken een plan van aanpak om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen. Een drankkeet vraagt om een actieve en handhavende inzet van de gemeente.
 • We willen de jeugd in de Achterhoek en in onze gemeente behouden. Jongeren denken daar zelf over na en wij willen hen daarbij actief stimuleren zodat er mogelijkheden komen voor jongeren. Dit heeft vooral met werk te maken. Wonen zullen we (financieel) aantrekkelijk maken. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om de bereikbaarheid blijvend te verbeteren.
 • Om schooluitval te voorkomen willen we meerdere afspraken maken met bedrijfsleven en beroepsonderwijs om voldoende leerwerk plekken te realiseren.