Financiën

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. We willen als Partij van de Arbeid dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO, daar wil de Partij van de Arbeid bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren.

De komende jaren zullen extra investeringen lastig zijn, doordat er verliezen worden geleden op het grondbedrijf. De Partij van de Arbeid zal niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid, maar zal zorgen dat de menselijke maat niet verloren gaat en grote klappen worden voorkomen. Bezuinigingen zullen daarom altijd realistisch en stapsgewijs worden gedaan. De gemeentelijke organisatie zal wat betreft de Partij van de Arbeid mee moeten doen en bezuinigen op het inhuren van externen, verder gaan met digitalisering en het invoeren van “het nieuwe werken”.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

  • De Partij van de Arbeid zal letten op de uitgaven en goed omgaan met het geld van de overheid. Een sterke budgetdiscipline is daarbij van belang. De Partij van de Arbeid zal zeer terughoudend zijn met betrekking tot het aangaan van risico’s.
  • De Partij van de Arbeid realiseert zich, dat door de verschillende decentralisaties er vele taken naar de gemeente zullen komen en dat het budget waarschijnlijk niet toereikend zal zijn. Daarbij zal de Partij van de Arbeid keuzes maken waarbij het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ leidend zal zijn en minima extra ondersteuning kunnen krijgen door eventuele kwijtschelding van lokale lasten.
  • Lokale belastingen zoals afvalstoffenheffing, rioolretributie en sommige leges worden kostendekkend doorberekend.
  • Wij vinden het van belang dat een gemeente reserves heeft, maar het moet geen doel op zich worden.
  • We willen telkens geld binnen halen op Europees, nationaal en provinciaal niveau. Daarnaast de samenwerking met partners blijvend voortzetten zoals met corporaties, andere gemeenten, marktpartijen.
  • De continue samenwerking met andere gemeenten zal de PvdA blijvend voortzetten en daar waar mogelijk intensiveren.
  • Mocht veiligheid en kwaliteit van publieke voorzieningen in het geding zijn dan zal de PvdA blijven investeren, we kiezen er dan voor de Oude IJsselstreek te verbeteren.
  • Wij willen slim omgaan met inkoop en zoeken daarvoor mogelijkheden binnen en buiten de gemeente. We willen zowel bij aanbestedingen als bij het inkoopbeleid dat de gemeente heldere criteria gebruikt en rekening houdt met duurzaamheid en mondiale solidariteit. Zoals gecertificeerd hout, dus geen tropisch hardhout, en eerlijke koffie.
  • De gemeente is bezig met participatie en betrekken van inwoners en betrekt inwoners bij steeds meer belangrijke overwegingen en beslissingen. Zij wil de inwoners horen en tevens stimuleren mee te denken. Het laatste initiatief om inwoners te betrekken waren de gespreksrondes over de besturingsfilosofie van de gemeente. Welke gemeente zijn we en hoe willen we als gemeente functioneren? Bij welke thema’s betrek je de inwoners? Thema’s die nauwgezet gevolgd worden door de PvdA. De gemeente heeft haar eigen ambtenaren rollen gegeven i.p.v. functies. De ontwikkeling van deze rollen binnen de gemeente wordt tevens gevolgd door de Partij van de Arbeid. We zijn voor een moderne democratie en een goed bestuur. De inwoners die zich actiever wil opstellen juichen we toe en moeten daarvoor de mogelijkheden krijgen. De PvdA stelt zich positief op voor verdere ontwikkelingen.
  • We willen meer aandacht voor samenwerking met ons buurland Duitsland. Over grenzen heen kijken en samenwerken, behoort tot een goede ontwikkeling te komen. Wij van de PvdA steunen initiatieven die de relatie en economische bedrijvigheid in dit kader stimuleren.