Duurzaamheid

Steeds meer mensen in Nederland zijn zich bewust van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De Partij van de Arbeid wil streven naar een 100% duurzame economie in 2020! Lokaal en regionaal milieubeleid is nodig om een gezonde en schone omgeving te houden. Het is noodzakelijk dat elke inwoner en de gemeente zich hiervoor gaan inzetten.

De gemeente dient daarbij het goede voorbeeld te geven. Wij staan voor een zelfvoorzienende gemeente die zijn eigen energiebehoefte kan oplossen. Daarbij zijn afspraken met de inwoners en het bedrijfsleven noodzakelijk.

Elke streek heeft zijn eigen gevarieerde landschap. Onze gemeente is een agrarische gemeente met vele kernen. Elke streek heeft kenmerken die een eigen identiteit geeft aan de streek. Natuur en natuurgebieden behoren daarbij zo veel mogelijk toegankelijk te zijn.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

 • We zorgen bij aanbestedingen van woningen dat deze zo energiezuinig worden gebouwd, met energiebesparende materialen. Woningisolatie wordt gestimuleerd.
 • We stimuleren lokale initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking (AGEM)
 • Openbare ruimten beheren we zowel natuurlijk als ecologisch door een variatie van beplanting van perkjes en groenstroken. Bescherming van biodiversiteit is hierbij belangrijk.
 • We vinden dat braakliggende terreinen ontwikkeld moeten kunnen worden voor plaatselijke ondernemers die daar voedsel kunnen produceren. Een eigen groen hart in de wijk. Een dorpstuin.
 • Er zijn momenteel nogal wat braakliggende kavels. Deze willen we de tijdelijke functie geven om inwoners de gelegenheid te geven er een bestemming aan te geven zoals dorpslandbouwpercelen of voetbalveldjes.
 • Kinderen betrekken we via milieu-educatie bij natuur en milieu.
 • Biomassacentrales en mestvergisters willen we actief stimuleren.
 • Afval wordt gescheiden. Wij zijn voor een duurzame kringloop, waarbij grondstoffen en producten geen afval meer opleveren. Op weg naar een duurzame samenleving en cradle to cradle. We produceren anders (eco-design), consumeren anders (aankoopgedrag), verzamelen anders (afvalscheiding) en verwerken anders (productie duurzame grondstoffen en energie)
 • Binnen de gemeente proberen we zo papierloos mogelijk te werken.
 • Een goed wandelpadennetwerk wordt gestimuleerd.
 • Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt ingepast bijvoorbeeld door de ‘rood voor rood’-regeling.
 • De bekendheid van de streekproducten wordt vergroot door deze bij gelegenheden zoals recepties aan te bieden. Immers de streekproducten zijn duurzaam, onder ander door veel minder transport en deze producten zijn vaak biologisch.
 • We ondersteunen initiatieven zoals “groen voor grijs”, waardoor we asbest op een verstandige manier kunnen opruimen.
 • We vinden dat inwoners initiatieven kunnen ontplooien met betrekking tot de natuur, maar vinden daarnaast dat inwoners een zorgplicht hierbij hebben.
 • Wij vinden dat de gemeente in samenwerking met lokale natuurafdelingen een visie moet ontwikkelen voor lokaal biodiversiteit binnen natuurbeleid.
 • Agrarische bedrijven willen we ondersteunen en faciliteren waardoor deze bedrijven tot economisch rendement kunnen komen.
 • Wij vinden het goed dat de gemeente samenwerking zoekt met agrariërs om gedeelten van land terug te geven aan de natuur en afspraken maakt over onderhoud van bermen binnen kernen en buitengebied. (natuurcompensatie)
 • Megastallen en varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom.