Standpunten

Zoeken

Cultuur, recreatie en toerisme

Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist in een tijd van bezuinigingen is het van groot belang de voorzieningen en hun toegankelijkheid te ondersteunen. We willen cultuur voor iedereen toegankelijk houden.

Lees verder

Duurzaamheid

Steeds meer mensen in Nederland zijn zich bewust van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De Partij van de Arbeid wil streven naar een 100% duurzame economie in 2020! Lokaal en regionaal milieubeleid is nodig om een gezonde en schone omgeving te houden. Het is noodzakelijk dat elke inwoner en de gemeente zich hiervoor gaan inzetten.

Lees verder

Financiën

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. We willen als Partij van de Arbeid dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO, daar wil de Partij van de Arbeid bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren.

Lees verder

Leefbaarheid

In een tijd van crisis is de Partij van de Arbeid er ook voor u. We willen graag samen met de inwoners van de gemeente, de werkgevers en de werknemers bouwen aan een veilige en betrouwbare gemeente. We willen samen met u gaan voor meer banen, waardoor het voor u in deze gemeente goed wonen en leven is.

Lees verder

Mobiliteit

De PvdA wil werken aan goed openbaar vervoer en staat open voor nieuwe openbaarvervoer-vormen. Daarbij rekening houdend met bereikbaarheid en mobiliteit.

Lees verder

Onderwijs en jeugdzorg

Kinderen moeten zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien. Er wordt dus onderwijsbeleid gevoerd gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. De jeugd dient op te groeien in een goede leer- en leefomgeving.

Lees verder

Sport

Sport en spel zijn belangrijke middelen om integratie te bevorderen. Sportverenigingen spelen een belangrijke maatschappelijke rol. In veel wijken en dorpen fungeert sport als cement van de samenleving. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling.

Lees verder

Veiligheid

De Partij van de Arbeid wil overlast, intimidatie en criminaliteit bestrijden. Inwoners dienen daarom op straat elkaar weer aan te spreken op gedrag. We vinden dat wijkteams hierbij een rol hebben waarbij de gemeente de rol van regisseur krijgt. De gemeente faciliteert de betrokkenheid van haar inwoners en wanneer het om veiligheid gaat, wil de Partij van de Arbeid preventie waar het kan en hard ingrijpen waar het moet.

Lees verder

Werk en inkomen

We kijken bij de Partij van de Arbeid over grenzen heen. We gebruiken de kracht van de regio en de regionale samenwerking. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente er voor zorgt dat werkgevers geholpen worden met vergunningen en bij het vinden van werknemers. We helpen werkgevers sneller. Voor werknemers die geen baan kunnen vinden zorgen we voor een vangnet.

Lees verder

Wonen

De Partij van de Arbeid wil krachtige wijken waar het goed en veilig wonen is. We willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid waarbij sociale woningbouw beschikbaar blijft en waarin woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. We willen betaalbare woningen zowel voor huurders als ook voor (startende) kopers.

Lees verder

Zorg

Gewoon in je wijk kunnen en blijven wonen, is voor iedereen het beste. De zorg het dichtste bij je eigen huis. Naast zorg gaat het om welzijn. We vinden bij de Partij van de Arbeid dat iedereen een steentje kan bijdragen, maar wel naar draagkracht. Draagkracht is het leidende principe zonder dat dit leidt tot stapeling van eigen bijdragen. We vinden dat naast zorg er ook plek dient te zijn voor welzijn, waarbij de Partij van de Arbeid kiest voor een gebiedsgerichte benadering.

Lees verder