Door Anita Nijland op 2 juli 2015

Reactie PvdA-fractie op rapport informateurs

Rapport: Bouwstenen voor de formatie, de basis voor stabiel bestuur”

Algemeen

De PvdA heeft natuurlijk stil gestaan bij dit rapport, de analyses, de conclusies en aanbevelingen. Natuurlijk ook bij onze eigen wensen en mogelijkheden. De PvdA vindt het een goed rapport, dat ook op uitstekende wijze door de informateurs werd toegelicht. Zij houden ons zo hier en daar op een open en gestructureerde wijze een spiegel voor.

Eigenlijk kunnen we er heel kort over zijn. De PvdA onderschrijft de conclusies en aanbevelingen voor wat betreft de rol –en taakverdeling, en de aanpassingen en herpositionering van het procesakkoord. Maar ook de aanbeveling om uitgangspunten te formuleren voor een strategische visie voor de middellange termijn en actiepunten tot de verkiezingen in 2018 onderschrijven we. Dat daarbij ook een geactualiseerd financieel (meerjaren)perspectief hoort is evident.

Informateurs Dijkstra en Jansen

Burgemeester Vreeze, informateurs Dijkstra en Jansen

Belangrijk vinden we ook dat we kiezen voor een bestuurlijke werkwijze, gebaseerd op de wettelijke rol –en taakverdeling en de code voor goed openbaar bestuur. Het rapport lijkt soms op een les ‘inleiding op het staatrecht’, maar het ongemakkelijke gevoel dat velen de afgelopen periode hadden over de werkwijze, is inderdaad terug te brengen tot deze wettelijke kern. Dat maakt ook dat we daar telkens op terug kunnen en moeten vallen. Zal nog niet meevallen, maar de wil is er blijkt. Verder gaan we nu niet herhalen wat in het rapport staat. We hebben nog wel een aantal opmerkingen en vragen over onderdelen van het rapport aan de andere partijen in de raad.

Het procesakkoord.

“Om het procesakkoord later beter tot z’n recht te laten komen, zal de uitvoering nu voor enige tijd geminimaliseerd moeten worden”. De PvdA is het daar mee eens. Eerst terug naar de basis voordat we verder bouwen aan vooruitstrevende vormen van burgerparticipatie. Belangrijk is wel dat de bereidheid er ook moet zijn daarover te spreken. Want een goede inhoudelijk discussie over dit onderwerp gaat niet vanzelf. Niet een discussie van: zie je wel? Maar heldere en open afspraken over de positie van het procesakkoord nu en later.

Een schone lei

Zowel het rapport van WagenaarHoes als de inhoudelijke bespreking van het rapport Verstand hebben niet plaatsgevonden. De informateurs zeggen in hun rapport dat het van belang is lering te trekken uit deze rapporten. Volgens de PvdA doen we dat door de conclusies en aanbevelingen van het rapport Jansen/Dijkstra over te nemen. Wij willen de discussie over de andere rapporten eigenlijk wel beëindigen. Een streep eronder. Geldt dat ook voor  andere partijen in deze raad? Anders moeten we ze snel agenderen en tot een afronding brengen. Graag uw mening.

De toekomst

De informateurs hebben uit alle verlanglijstjes de, volgens hen, belangrijkste dossiers gedestilleerd. Aan die onderwerpen zou de nieuwe coalitie aandacht moeten besteden. Is deze samenvatting ook de samenvatting van de raad? Als ik de wensenlijstjes zie kan ik me voorstellen dat partijen nog hun eigen punten in de formatie in willen brengen, ook als ze geen deel uitmaken van de coalitie. Kan dat? En hoe doen we dat?

De nieuwe coalitie

De PvdA onderschrijft de conclusie van de informateurs om een breed stabiel college te vormen. In de matrix op pag 22 is te lezen wat de voorkeurscoalitie van de PvdA is, namelijk een college bestaande uit LB, CDA, VVD en PvdA. Deze opvatting is niet nieuw. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we al aangegeven dat wij graag deze brede coalitie zouden zien. Omdat we vonden en vinden dat de vele nieuwe (zorg)taken die de gemeente heeft gekregen goed opgepakt kunnen worden met een partij als het CDA. Ze hebben ook in de vorige periode laten zien dat ze niet weglopen voor ingewikkelde en lastige dossiers en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Met LB en VVD hebben we samen laten zien goed, constructief en prettig te kunnen samenwerken, en met hen zien we ook mogelijkheden  om de agenda voor de toekomst te realiseren. Vandaar onze keuze toen en nu. Ons past nu echter bescheidenheid.

Een aantal opmerkingen.

1.         Het ligt voor de hand dat lokaal Belang en het CDA deel uit gaan maken van de nieuwe coalitie. De informateurs schrijven direct na deze aanbeveling dat “beide fracties nadrukkelijk stellen dat de problemen tussen beide fracties in de afgelopen periode, nu tot het verleden behoren.

Normaal gaat vertrouwen te paard en komt het te voet. Nu lijkt het omgekeerde aan de hand: het vertrouwen komt te paard. De PvdA heeft voor de verkiezingen van maart 2014 al gezegd dat het CDA deel zou moeten gaan uitmaken van een nieuw te vormen coalitie. Gezien vooral de constructieve opstelling in hun laatste oppositieperiode, maar ook zijn een aantal grote dossiers samen met het CDA tot een goed einde gebracht. Het afgelopen jaar zijn er problemen ontstaan tussen de beide coalitiepartijen. Desondanks hebben we gezegd dat ook in een nieuwe coalitie plaats moet zijn voor het CDA, waarbij we er dan vanuit zouden moeten kunnen gaan dat binnen het CDA de rust weer is gekeerd. We zijn blij met deze noodzakelijke en snelle constatering. We gaan ervan uit en rekenen erop dat het ook een duurzame kanteling is. Kunnen de sprekers van LB en CDA dit bevestigen?

2.         De PvdA heeft een voorkeur voor lokale wethouders. In de aanbevelingen wordt die voorkeur geplaatst tegenover wethouders van buiten. Wil ik toch even uitleggen. ‘Van buiten’ heeft voor de PvdA de betekenis ‘buiten de gemeentegrens wonende’.

Natuurlijk moet het kunnen dat een beroep wordt gedaan op een of meer wethouders van buiten. Sinds de invoering van het dualisme is dat zelfs wettelijk verankerd. Maar de lokale democratie is volgens de PvdA in de eerste plaats gebaat bij  sterke en herkenbare wethouders met een duidelijke profilering.

Onze voorkeur voor lokale wethouders is bovendien vooral om democratische redenen ingegeven. Voor de kiezer is na de verkiezingen de samenstelling van een coalitie al vaak een grote verrassing, laat staan als ook nog de samenstelling van het college een soort tombola geworden is. We vinden dat met de keuze van wethouders zonder lokale binding de wethouder wordt gedepolitiseerd. De nadruk wordt dan wel heel sterk gelegd op de functie van wethouder in plaats van op het zijn van wethouder. (Competenties en taakuitvoering tegenover roeping, binding en betrokkenheid). Daar kiest de PvdA principieel niet voor. Ik zou hierover ook graag de opvattingen van met name lokaal Belang en het CDA willen weten?

3.         Men heeft van het verleden geleerd en zegt geen bemoeienis te willen hebben met de personen die door anderen worden voorgedragen. En. Partijen hebben hun voorkeuren, maar geven uitdrukkelijk aan geen partijen uit te sluiten. Daar rekenen we op! We hopen en verwachten dat die uitspraken meer waard blijken dan de handtekening onder het procesakkoord achteraf bleken te zijn.

4. De conclusies  en aanbevelingen ten aanzien van de rol van de waarnemend burgemeester, de secretaris en de griffier onderschrijven we.

5.         We zien tenslotte in het rapport van de informateurs staan dat ook een variant waarin de PvdA de vierde partij is, serieus moet worden onderzocht. Dat betekent, verwacht ik, dat we uitgenodigd worden om de mogelijkheden te verkennen. We leveren graag een constructieve bijdrage aan de totstandkoming van een nieuw college.

 

Anita Nijland

Anita Nijland

Woont in: Ulft Krijgt energie van: positief ingestelde mensen, doeners Sterk in: organiseren, motiveren, bestuur Motto: relativeren, bezig houden met de dingen in het leven die er echt toe doen Vrije tijd: gezin, politiek, filmhuis, computers, muziek, films, vrijwilligerswerk Fijnste plek in de Oude IJsselstreek: thuis, in ons tuinhuis Lid van de PvdA sinds: 1985

Meer over Anita Nijland