Door De Redactie op 6 december 2016

PvdA vraagt om visie en lef

“Wat ons het meest opvalt is dat het college geen visie heeft. Op alle gebied is er gebrek aan visie en lef.”
Dat zegt Ton Menke, fractievoorzitter PvdA. In november waren de algemene beschouwingen bij de begroting voor 2017 in de gemeente Oude IJsselstreek en de ideeën en de wensen die iedereen erbij heeft.
De PvdA reageert op de plannen van het college en geeft aan wat de partij goed en niet goed vindt.

“De gemeente Oude IJsselstreek heeft een roerige periode achter de rug”, vervolgt Menke. “De burgermeester is vertrokken en er is een nieuwe burgemeester gekomen. Er zijn wethouders afgetreden. Kortom het heeft flink gerommeld, en daar zijn we niet echt trots op. Het nieuwe college doet een poging om daar bovenuit te stijgen. Het houdt zich vooral bezig met hoe ze het geld bij elkaar krijgen, er is nog niet goed nagedacht wat ze daarmee gaan en vooral moeten doen. De gemeente moet een visie hebben voor de komende twee, drie, vijf jaar. De visie van het college is enkel een technocratisch- en financieel gestuurde visie. Wij vinden dat er een visie moet komen op het gebied van werk, zorg, wonen en leven.

Goede betaalbare en toegankelijke voorzieningen. Onderwijs, sport en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. Het college heeft uiteindelijke ingestemd met een voorstel om te komen tot een visie, de burgemeester gaat dit trekken. Dus de visie komt eraan, maar door al het geruzie is twee jaar weggegooid. Dat heeft de samenleving ruim 2 miljoen euro gekost. Dat is een schande van de bovenste plank.”

Sociaal domein
“Een visie op het gebied van sociaal domein: zorg, jeugdzorg, ouderenzorg en WMO, is een van de grootste opgaven”, zegt PvdA-raadslid Gijs van de Beek. “In heel Nederland, maar ook expliciet in onze gemeente is heel wat te doen geweest. Maar gelukkig is het niet alles kommer en kwel. Een compliment voor wethouder Kuster die, nadat hij zijn excuses heeft aangeboden voor de misstappen in het zorgdossier, nu goede maatregelen heeft genomen. De constructie met alfahulpen wordt gestopt. De huishoudelijke hulp die mensen in 2016 hebben gehad, wordt ook voor 2017 gegarandeerd. Tijdelijk personeel wordt vervangen door vast personeel. Mensen van boven de 70 of 75  jaar maken vaak al jaren gebruik van huishoudelijke hulp, dan is de verwachting dat ze dat ook blijven doen. Daarom zou er voor deze leeftijdsgroep een soort algemene voorziening getroffen kunnen worden waarbij ze standaard recht hebben op 2 uur huishoudelijke hulp in de week. Dus geen administratief gedoe met indexeringen. Boven die twee uur kan dan per persoon bekeken worden of meer hulp nodig is.”

Armoede
“We constateren dat er in heel Nederland vormen van armoede zijn”, geeft Van de Beek aan. “Vooral bij huishoudens met een ouder die één inkomen hebben rond het bijstandsniveau. Ervaring leert dat mensen die daarin zitten, er ook moeilijk uitkomen. Op Prinsjesdag heeft PvdA staatsecretaris Klijnsma de gemeenten jaarlijks 100 miljoen euro gegeven voor de bestrijding van kinderarmoede. Dit moet dus daadwerkelijk besteed worden aan waar het bedoeld voor is, extra geld voor kinderen uit arme gezinnen. We hebben in 2013 al gepleit voor een ‘kindpakket’ waarin muzieklessen, vervoer, bibliotheekpas of zwemles zitten. We willen verdere armoede voorkomen. Momenteel komen mensen die een bepaald minimum hebben voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting in aanmerking, ook agrariërs en ZZP’ers. Misschien moet die norm omhoog, zodat kwijtschelding voor meer mensen bereikbaar wordt.”

gijs-van-de-beek-06-12-2016

 

 

Gijs van de Beek, PvdA-raadslid:
” Een visie op het gebied van 
sociaal domein: zorg, jeugdzorg,
ouderenzorg en WMO, is een
van de grootste opgaven.”

 


Samenwerking gemeenten
Waar de PvdA zich ook zorgen om maakt, is de samenwerking tussen de acht gemeenten. De partij vraagt zich af of deze in de komende decennia wel de rots in de branding kan blijven voor inwoners en bedrijven. “We werken op allerlei niveaus samen, maar ‘samen uit, samen thuis’ is er nog niet bij”, zegt John Haverdil. “Dat is slecht voor de regio en de onderlinge solidariteit neemt af. Montferland heeft zelfs aangekondigd eruit te stappen. We moeten er samen aan werken om de krimp in de Achterhoek tegen te gaan. Wat ons betreft ontkomen we niet aan een nieuwe discussie van samen- werkingsverbanden, maar ook over opschaling van gemeenten.”

Flappentap
De PvdA-fractievoorzitter heeft zich gestoord aan het citaat ‘Wij zijn geen flappentap meer’ van de CDA- wethouder van cultuur Peter van de Wardt. “Net op het moment dat we weer opkrabbelen uit het politiek moeras en net nu we met z’n allen ons stinkende best doen om de verhoudingen weer te normaliseren”, aldus Menke. “Van de Wardt schoffeert hiermee alle vrijwilligers bij het DRU Industriepark, die dagelijks in de weer zijn om iets voor de samenleving te betekenen. Je moet mensen verbinden en niet met platvloerse opmerkingen komen. Wij zijn trots op het DRU Industriepark en op alle mensen die daar hun werk doen.”

ton-menke-06-12-2016

 

 

Ton Menke, fractievoorzitter PvdA:
Wat ons het meest opvalt is dat het
college geen visie heeft.
Op alle gebied is er gebrek aan visie
en lef.

 


Woningbouw
Verder wil de PvdA de woningbouw stimuleren binnen de mogelijkheden die er zijn. “Wij gaan uit van de regionale woonagenda 2015-2025. Het terugbrengen van de plancapaciteit woningbouw op grond van het stoplichtmodel en de regionale woonvisie brengt financiële risico’s met zich mee”, aldus John Haverdil.                            “De gemeente heeft meer dan 2 miljoen gereserveerd om te betalen aan planschade aan ontwikkelaars en mensen die hun huizen niet gebouwd krijgen. Ga om de tafel en zorg ervoor dat je niet zover komt dat je in de rechtbank terecht komt voor planschade, vinden we. Geeft het geld uit om woningbouw mogelijk te maken en leegstaande winkelpanden tegen te gaan. Het college zoekt niet actief het gesprek op met bewoners, aannemers en projectontwikkelaars. Ze zijn bezig met een rekenkundige oefening, waarbij ze niet genoeg kijken naar de afspraken uit het verleden, afspraken met individuele burgers en ondernemers. Als je betrouwbaar wilt zijn dan vinden wij dat je deze afspraken dient na te komen, moet je het vertrouwen dat geschaad is herstellen door met elkaar aan tafel te gaan zitten.”

Riolering
De gemeente is verantwoordelijk voor het rioolstelsel. “Dat doet de gemeente goed, dat heeft onderzoek aangetoond”, zegt Haverdil. “Het rapportcijfer 8,5 is een perfecte score. Om dit in de toekomst ook zo te houden, is het plan van het college om het tarief met 3 procent te verhogen. Daar hebben we mee ingestemd. Maar wij willen die 3 procent verhoging niet in een keer doorvoeren, maar kijken of dit over drie jaar uitgesmeerd kan worden. Wij stellen daarom voor 2017 een stijging van 1 procent voor. Daarna kijken we of er het jaar daarop ook weer 1 procent bij moet. We willen niet onnodig geld uit de portemonnee van mensen halen.” Lokaal Belang, VVD, CDA, D’66 hebben uiteindelijk ingestemd met de verhoging van 3 procent. PvdA en SP waren tegen.

john-haverdil-06-12-2016

 

 

John Haverdil, PvdA-raadslid:
“Je moet mensen verbinden
en niet met platvloerse opmerkingen
komen.” 

 

 

Achterhoek Spektakeltoer
“We vinden dat het college ook een gebrek aan visie heeft op het gebied van subsidie voor kunst en cultuur”, laat Menke weten. “De verlening van de subsidie voor de Achterhoek Spektakeltoer sluit niet goed aan op wat de groep nodig heeft om dit te kunnen organiseren. Ze moeten een jaar van te voren al weten op welk bedrag ze kunnen rekenen, want artiesten en groepen moeten vroeg geboekt worden. Dat de Achterhoek Spektakeltoer dit jaar niet doorging, heeft niet alleen gevolgen voor de toer zelf maar ook het DRU Industriepark loopt inkomsten mis. We missen hier het gevoel voor de bal.” Ook het regionaal mediacentrum Regio8 is een initiatief dat ondersteuning verdient, volgens de PvdA. “Er ligt een toezegging uit mei 2015 ten aanzien van het regionaal mediacentrum en een toereikend media-aanbod dat nog steeds niet is nagekomen”, zegt Menke. “Voor ons geldt: afspraak is afspraak. Niet alleen tussen college en raad, maar ook met burgers en instanties.”

Duurzaamheid
“We hebben jaarlijks 150.000 euro afgedragen aan de AGEM om te zorgen voor een groene, energiezuinige en duurzame regio”, aldus Menke. “De vraag is wat deze investering opgeleverd heeft. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken om met de bedragen die tot en met 2020 gereserveerd worden, zelf daadwerkelijk te kunnen participeren in windenergie.” Hij ageert tegen het ‘volplempen’ van de gemeente met afvalcontainers. “Dit geeft wel een betere afvalstoffenscheiding, maar is niet echt fraai. We missen de afronding van het afvalstoffenbeleid. We vragen om een milieustraat op de gemeentewerf waar de inwoners terecht kunnen met afval dat niet in hun containers past.”

Werkgelegenheid
“We willen veel aandacht voor werkgelegenheid”, zegt Haverdil, “zodat mensen die werkloos zijn weer aan het werk komen. Hiervoor zou het gemeentebestuur afspraken kunnen maken met ondernemersverenigingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen. Ook zouden we voor startende ondernemers iets kunnen betekenen door ze te laten starten in leegstaande panden op industrieterreinen. Ze kunnen daar bijvoorbeeld gratis starten, en als ze eenmaal draaien pas gaan betalen.” De PvdA heeft ook aandacht gevraagd voor de kern van Gendringen. Daar is veel leegstand. “We vinden dat er een visie moet ko- men over hoe we daar mee omgaan”, stelt Haverdil. “Er wordt een nieuw verzorgingshuis gebouwd, maar daarmee is Gendringen nog niet levensvatbaar. We moeten kijken wat we kunnen doen om de winkels levensvatbaar te houden en hoe we met de huidige leegstand goede herbestemmingen kunnen organiseren.”

 

pvda-oude-ijsselstreek-fractie

De PvdA stelt voor:

• De verliesvoorziening woningbouw van 2,1 miljoen euro bij te stellen naar 1 miljoen euro.

• Een herstructurerings- en stimulatiefonds woningbouw in te stellen van 1,1 miljoen euro.

• De stijging rioolheffing te beperken tot 1 procent in 2017.

• De bezuiniging van 50.000 euro op het budget subsidie Kunst aan te wenden voor toerisme/ recreatie en het mediacentrum.

• De AGEM-gelden aan te wenden voor participatie in windenergie.

• Subsidiebeleid en uitvoeringsregels evenementenbeleid aan te passen zodat de Achterhoek Spektakeltoer in 2017 door kan gaan.

• De milieustraat op de gemeentewerf te realiseren.

• Om de parkeeroverlast op het Dru Industriepark structureel aan te pakken extra parkeerplaatsen aanleggen aan de overzijde van
   de Oude IJssel 

• Kwijtscheldingsbeleid te verruimen.

• Vaart te maken met het armoedebeleid.

• De huishoudelijke hulp voor 70-plussers om te vormen tot een algemene voorziening.

 

Artikel Oude IJsselstreek Vizier
Door: Carla van der Meer, foto’s: Roel Kleinpenning

 

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie