Door De Redactie op 11 juli 2016

PvdA vraagt om plannen voor Gendringen

De PvdA maakt zich zorgen om de ontwikkelingen in Gendringen. Er moet snel actie ondernomen worden om een visie en actieplan te maken, gedragen door eigenaren en bewoners.

Daarom heeft de PvdA gemeenteraadsfractie, bij monde van fractievoorzitter Ton Menke, via een motie in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de beroerde situatie waarin de kern Gendringen verkeerd. Momenteel worden er wat ‘speldenprikken’ uitgedeeld zoals het vervangen van Maria Magdalena Postel. Maar de PvdA wil meer. Fractievoorzitter Ton Menke zegt: ” met alle respect, Gendringen heeft meer, veel meer nodig. Vandaar een motie waarin we ons als gemeenteraad kunnen uitspreken dat ons ook Gendringen aan het hart ligt. We willen uiteindelijk snel een (stedenbouwkundige) visie en actieplan gedragen door eigenaren en bewoners”. In de raadsvergadering van donderdag 7 juli kreeg de PvdA de andere partijen in de gemeenteraad mee, de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Motie

Motie op grond van artikel 42 reglement van Orde.

De gemeenteraad  van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 juli 2016,

overwegende dat:

 • In de gemeente Oude IJsselstreek de effecten van terugloop van detailhandel en concentratie van winkelvoorzieningen zichtbaar zijn;
 • Dat de effecten van dit economische beleid ook (misschien wel juist) zijn wissel trekt op de kwaliteit en leefbaarheid van de Grotestraat/kern van Gendringen;
 • Gendringen beschikt over fraaie gezichtsbepalende panden en dat deze met een goede en deels andere invulling weer voor nieuwe leefbaarheid en een nieuwe identiteit kunnen zorgen;
 • Momenteel gewerkt wordt aan een nieuw plan voor het verzorgingshuis MMP maar Gendringen meer nodig heeft dan een nieuw MMP;
 • De twee basisschoolbesturen helaas nog steeds niet samen een oplossing tot stand (kunnen) brengen en dat de gemeente legitiem stappen kan zetten;

draagt het college op:

 • om een integraal stedenbouwkundig en ruimtelijk plan voor de Grotestraat en omgeving te ontwikkelen;
 • dat in dat plan aspecten als, herlocatie van basisonderwijs, leegstand en herbestemming van winkelvoorziening, huisvesting van zorg, horeca en wonen integraal een plek krijgen;
 • De visieontwikkeling en uitvoering van dit plan in nauwe samenspraak met pangeigenaren, omwonenden en het maatschappelijk middelveld (onderwijs, zorg, verenigingsleven, dorpsbelangen etc.) te doen;
 • de uitkomst van de effecten van het Stoplichtmodel t.z.t. als pilot te gebruiken voor de herinvulling van leegstaand vastgoed;
 • bij provincie en Rijk een beroep te doen op financiële deelname;
 • de gemeenteraad in het najaar van 2016 aan de hand van een projectstappenplan in te laten stemmen met een plan van aanpak.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, 7 juli 2016

Namens de PvdA

Ton Menke

 

 

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie