Door op 23 april 2016

PvdA Oude IJsselstreek wil af van Alfahulp constructie

Vragen van de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Oude IJsselstreek

Uit de, door de gemeente op 19 april 2016 uitgegeven persverklaring maken wij op dat het college van B&W kennis genomen heeft van de beantwoording van vragen van de Tweede-Kamerleden Kerstens en van Dijk (beiden PvdA) over het artikel “Minder uren, meer zelf doen en meer alfahulpen”, door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J.  van Rijn.

Vraag 1

Uitgaande van het feit dat de gemeente het beleid vaststelt op basis waarvan huishoudelijke hulp en andere maatwerkvoorzieningen in de zorg gegeven worden, voelt het college dan ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan?

Vraag 2

Betekent het kiezen voor kwaliteit in de zorg, in de ogen van het college niet ook, kiezen voor kwaliteit van werknemers in de zorg en wordt die kwaliteit niet mede bepaalt door de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van de werkers in de zorg?

Vraag 3

Nu de staatssecretaris heeft uitgesproken dat dit door het college gevoerde beleid met betrekking tot de Regeling dienstverlening aan huis, onwenselijk is en de regeling niet bedoeld is om kosten te drukken ten koste van de rechtspositie van huishoudelijke hulpen, stelt het college in de eerder genoemde persverklaring dat zij geen reden ziet om het beleid aan te passen maar wel alternatieve scenario’s uit te werken voor het geval dat er nieuwe wetgeving komt. Waarom volhardt het college in een beleid dat onwenselijk wordt geacht in de wetenschap dat het verboden gaat worden?

Vraag 4

Is het college het met de PvdA eens dat het beter is om het beleid nu wel aan te passen, en dat dit voor het grootste deel kan binnen het budget voor de WMO dat ook in Oude IJsselstreek niet volledig wordt uitgegeven? En Is het college het met de Partij van de Arbeid eens dat het wetsvoorstel niet afgewacht moet worden en dat reeds nu geanticipeerd moet worden op deze wetswijziging?

Namens de fractie van de PvdA,

Gijs van de Beek