Door De Redactie op 26 juni 2016

PvdA en SP willen debat over keukentafelgesprekken

Vrijdag 24 juni j.l. schreven PvdA en SP een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad. Beide partijen willen een debat in de gemeenteraad over het gevoerde beleid inzake de keukentafelgesprekken en het zorgdossier. Onderstaand treft u de volledige brief.

 

De voorzitter van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek,
De heer S. de Vreeze

Ulft, Westendorp, 24 juni 2016,

Geachte voorzitter,

Conform artikel 13 lid e van het reglement van orde (RvO) zullen de PvdA en de SP verzoeken een agendapunt: “de gebeurtenissen rondom de huishoudelijke hulp en meer specifiek de Keukentafelgesprekken”, toe te voegen aan de raadsagenda van 30 juni aanstaande. Hierbij melden wij dit tijdig (conform hierover gemaakte presidiumafspraken) aan de overige fracties, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Wij kunnen ons ook voorstellen dat de raadsvoorzitter op grond van artikel 13 lid c RvO voor de raad van 30 juni een aanvullende agenda opstelt of dit agendapunt apart gaat agenderen.
Wij vertrouwen erop dat de raad met ons voorstel tot agendering zal instemmen.

We doen dit verzoek omdat we behoefte hebben aan een inhoudelijk debat over de beantwoording van onze vragen, het verloop van het proces en het gevoerde beleid inzake het zorgdossier. Om alvast richting en duiding aan het debat te geven, lichten we hieronder toe waarop de discussie, als het aan ons ligt, zich zal toespitsen.

1. Het college noemt de wijze waarop we de brief hebben ingediend en de toon daarin onnodig grievend en niet passend bij de wijze waarop raad en college hebben afgesproken met elkaar om te gaan. De gemeenteraad heeft in een tweedaagse in Zeddam inderdaad goede stappen gezet in verbeterde samenwerking. De opmerkingen dat de manier waarop de SP en de PvdA het onderwerp aan de orde hebben gesteld ‘grievend’ zou zijn en de samenwerking zou schaden, is een aantijging, die we verre van ons werpen, die niet de onze is en bovendien een verdraaiing van de feiten. De SP en PvdA hebben het gewraakte WOB-verzoek met ‘kromme tenen’ ingediend. We wilden dat helemaal niet. Zo zijn onze manieren niet en het past ook niet in de goede verhoudingen die wij nastreven.Sinds medio maart echter, proberen onze fracties, in het kader van de gemaakte samenwerkingsafspraken, toelichtende en informerende vragen te stellen aan het college in casu de verantwoordelijk wethouder. De eerste vragen over de huishoudelijke hulp en de keukentafelgesprekken zijn aanvankelijk per brief gesteld (conform artikel 47) en en in de loop van de tijd ook in gesprekken, soms wekelijks, soms een aantal keren per week. De aanleiding voor aanvullende vragen was steeds gelegen in het feit dat sommige antwoorden en informatie niet helder genoeg waren of onvolledig. Uiteindelijk zijn wij medio mei noodgedwongen een meer formele weg gaan volgen, mede op advies van de verantwoordelijk wethouder, die ons al dan niet gemeend, adviseerde ‘dan maar een WOB-verzoek in te dienen’. Zoals politiek gebruikelijk, hebben we tegelijkertijd via de social media ook publieke aandacht gevraagd.

2. SP en PvdA zijn van mening dat gemeenteraadsleden niet via de WOB aan hun informatie moeten komen. Zoals aangegeven zijn we daartoe min of meer gedwongen. We hebben maandenlang een zeer zorgvuldig traject bewandeld met van onze kant heel veel geduld, energie en respect naar het college en verantwoordelijk wethouder. Wij zijn van mening dat we uiteindelijk onnodig lang aan het lijntje zijn gehouden en u ons en daarmee de raad niet op een correcte wijze heeft geïnformeerd of heeft willen informeren.
College en andere fracties kunnen daar uiteraard een andere mening over hebben, maar daarvoor is een (openbaar) debat noodzakelijk. Vandaar ons verzoek.

3. In het proces om te komen tot een aanbestedingsopdracht is een bonus-malusregeling ten aanzien van de keukentafelgesprekken nadrukkelijk aan de orde geweest. Dat blijkt niet alleen uit de offerte-uitvraag die de wethouder ons per mail heeft doen toekomen, maar ook uit de correspondentie met Treve. Navraag leert bovendien ook dat de offerte-uitvraag in aanloop naar de aanbesteding niet alleen bij Treve is neergelegd, maar ook bij andere aanbieders.

De grondhouding, die blijkt uit de offerte-uitvraag, überhaupt een bonus-malusregeling te introduceren in een offerte-uitvraag is verwerpelijk, verre van sociaal en een instrument dat haaks staat op de opvattingen van een gemeenteraad die trots wil zijn op haar sociaal beleid. We willen over de aanpak van de aanbesteding en het ontstane beeld allereerst met de verantwoordelijke portefeuillehouder van gedachten wisselen en natuurlijk ook met de gehele gemeenteraad. Want de raad heeft het primaat en is verantwoordelijk voor het beleid en de controle op de uitvoering.

4. De verantwoordelijk wethouder, de heer Kuster, beweert in diverse besprekingen dat hij niet weet, geen weet had van of niet geweten heeft van de offerte-uitvraag en de daarin verwoordde bonus/malusregeling.
Dat kan. Maar is de wethouder desondanks formeel niet altijd verantwoordelijk voor zijn beleid? In welk stadium het proces zich ook bevindt? Dus ook verantwoordelijk als je iets niet weet of geweten hebt? Overigens staat ons bij dat in een bijeenkomst met de verantwoordelijk wethouder, ambtelijk ondersteunt, en twee vertegenwoordigers van onze beide fracties, juist het tegendeel werd beweerd. Hoe verklaart de wethouder dat? Wil de wethouder de verantwoordelijkheid ergens anders neer leggen, of laat het geheugen hem in de steek? We horen graag zijn opvattingen. Dit maakt dat we in een openbaar debat daarover willen praten.

5. In korte tijd moesten rondom de schoonmaakondersteuning ongeveer 1200 gesprekken worden gevoerd. Omdat de personele bezetting ontoereikend is om al die gesprekken in relatief korte tijd te voeren, is er een extern bureau (Treve) ingezet. De SP en PvdA zijn van mening dat die keuze niet de juiste is gebleken. Een gemiste kans ook. Wij vinden dat de gemeente zelf de expertise moet opbouwen en in ieder geval en op z’n minst de gesprekken met inwoners waarvan verwacht wordt dat zij een voortdurende behoefte aan ondersteuning door de gemeente nodig hebben, te laten uitvoeren door eigen medewerkers.
Vinden andere fractie dat ook? Ook over dit onderwerp willen we in debat met de overige fracties.

6. De uitstraling van de gemeente Oude IJsselstreek die dit dossier heeft veroorzaakt is wat de SP en de PvdA betreft ook een onderwerp in het debat. Het negeren van het advies van het ministerie en aankomende wijziging van wetgeving in zake Alfahulpen, heeft onze gemeente landelijk een erg negatief beeld opgeleverd. Net op het moment dat we ons samen leken te hebben herwonnen. Het dossier, de behandeling en de publiciteit rondom het dossier hebben bovendien de onzekerheid van zorgvragers en zorgverleners vergroot en het vertrouwen in het openbaar bestuur niet groter gemaakt. Hoe gaan we dat herstellen en wat is daarvoor nodig? Ook hierover willen we in debat met de overige fracties.

7. Tenslotte maken de SP en PvdA zich zorgen over het zorgdossier en dan vooral ook de inhoudelijke, financiële kant en de controle daarop. We maken ons zorgen of we een en ander wel goed geborgd hebben en of de mensen straks wel de juiste zorg krijgen en we daar ook voldoende middelen voor hebben. De (financiële) transparantie en inzichtelijkheid vinden wij onvoldoende. In een brief van ‘schuldhulpmaatje’ is de gemeenteraad recentelijk geïnformeerd over de inhuur van externe krachten. Tot onze schrik betalen we een externe adviseur een salaris van ruim 120.000 euro. Dit past op geen enkel wijze in de huidige opvattingen over topinkomens. Waarom gebeurt dit en waarom moeten we dit van buiten de organisatie vernemen? Ook dit zijn vragen die we willen bespreken in een specifiek debat en daar ook de opvattingen van andere fracties over vernemen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en rekenen op de mogelijkheid dat de gemeenteraad zich in het openbaar kan uitspreken over de hiervoor genoemde onderdelen.

Met vriendelijke groet,

Ton Menke, PvdA                                           Heini Peters, SP

pvda                           sp

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie