Door De Redactie op 31 augustus 2015

Procesvoorstel aan de formateurs

Geachte mevrouw Siner-Sir, geachte heer Ter Braak,

De PvdA in de gemeente Oude IJsselstreek heeft kennis genomen van uw notitie betreffende het proces voor de formatie van een nieuw college voor onze gemeente. Ons is daarin gevraagd u in het kort, helder en op hoofdpunten te adviseren over uitgangspunten voor de strategische visie op middellange termijn en de actiepunten die voor 2018 gereed moeten zijn (zie A, B en C hieronder). Ook vraagt u de PvdA aan te geven welke elementen in de profielschets (zoals competenties, bestuurlijke ervaring en achtergrond) van de wethouders thuishoren (zie D hieronder). Aan dat verzoek voldoen we graag.

De PvdA is, om te beginnen, natuurlijk en vanzelfsprekend bereid om collegeverantwoordelijkheid te dragen. Dat heeft de PvdA periodes lang altijd gedaan om daadwerkelijke veranderingen te kunnen bereiken en daar ook verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen. Ook aan de verandering van het politieke klimaat denken we door deelname aan een college beter en meer te kunnen bijdragen en toevoegen. Deelname aan een nieuw college is uiteraard voor ons wél afhankelijk van de beleidsafspraken die we met u en de andere deelnemende partijen kunnen maken.

In uw notitie vraagt u ook onze fractie te reageren op een element in zowel het rapport van WagenaarHoes als in het ‘rapport Verstand’, namelijk: “Hoe het gemeentebestuur onderling om moet gaan met de verschillen voortvloeiende uit de fusie en de bloedgroepen die er lijken te zijn?”. De PvdA-fractie constateert met u, dat de inhoudelijke bespreking van zowel het ‘rapport Verstand’ als het ‘rapport WagenaarHoes’ niet hebben plaatsgevonden. Natuurlijk wil de PvdA lering trekken uit deze rapporten. Volgens de PvdA doen we dat ook door de conclusies en aanbevelingen van de informateurs, het ‘rapport Jansen/Dijkstra’, over te nemen. Wij willen de discussie over de verschillende rapporten daarom eigenlijk wel beëindigen. Een streep eronder. De cultuurverschillen zijn er. Mensen en politici kijken soms verschillend naar de realiteit. Het gemeentebestuur moet zich daarom vooral richten op de overeenkomsten en niet op de verschillen. Het gemeentebestuur moet constructief met elkaar en de samenleving samenwerken, open zijn, focus hebben en leiderschap tonen. Het opstellen van een gemeentebrede, gedragen strategische agenda helpt volgens ons daarbij. De PvdA stelt in ieder geval voor te stoppen met wethouders aan dorpen en kernen toe te wijzen.

De PvdA acht het voor zowel de korte als lange termijn in ieder geval van groot belang dat de gemeenteraad in de eerste plaats de financiële huishouding duurzaam organiseert (A). Ook moet de gemeenteraad, wat de PvdA betreft, een strategische agenda en zijn ambities gaan formuleren (B). Bovendien vindt de PvdA dat het procesakkoord moet worden herijkt (C). Dat alles willen we natuurlijk samen doen met burgers, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze bestuurlijke omgeving.

Brief PvdA-fractie aan de formateurs

Visie document PvdA Oude IJsselstreek

 

 

 

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie