Door Ton Menke op 31 mei 2013

Permanente bewoning moet niet legaal worden op ’t Isselt

Ik ben tegen het legaliseren van permanente bewoning op recreatiepark ’t Isselt in Ulft.  In 2009 hebben wij terwille van de eigenaars de meest ruime gedoogvariant door een motie laten vaststellen. Dat houdt in dat de toenmalige bewoners er kunnen blijven wonen, maar dat dit recht beëindigt voor nieuwe bewoners en de woning dan weer de functie van recreatiewoning krijgt. Het college kan bij schrijnende gevallen afwijken.

Er is sprake van het vaststellen van het bestemmingsplan. Natuurlijk heeft een burger het recht om legalisering te bepleiten. Dit recht respecteren we volledig. Om de tien jaar dient het bestemmingsplan geactualiseerd te worden en kan men een discussie over het legaliseren verwachten. Dan kunnen bijvoorbeeld  een Europese wetgeving of andere zaken tot aanpassingen dwingen.

Conform het coalitieakkoord wilden wij  in 2009 de recreatie bevorderen en daarom wilden wij deze woningen niet aan deze sector onttrekken. Ondanks de ingebrachte bezwaren door de burgers (ontbreken gemeenschapsruimte en beheerder park en verder dat de wijk meer als woonwijk gezien wordt) blijft voor de PvdA ’t Isselt een recreatiepark (door de ligging, verlichting, soort woningen, voorzieningen t.a.v. brandweer, wegbreedte, parkbeheer door Stg.  bewonersbelang ’t Isselt).

Niet instemmen met het voorstel betekent een kostenpost voor de gemeente van € 500.000. Een bijkomend bezwaar is dat momenteel een legalisering ten koste gaat van het verleende woningcontingent, dat al minimaal is (685 woningen 2020-2025).  De vermindering van 67 woningen houdt in  een kostenpost van € 3.300.000,- voor de gemeenschap, een onverantwoorde zaak.

Wat heffingen betreft is er sprake van lozing op de gemeentelijke riolering en wordt er gebruik gemaakt van de vuilophaaldienst verzorgd door de gemeente en zijn de heffingen daarom redelijk.

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke