Door Ton Menke op 11 juni 2014

Opdracht verkenner

De verkenner is er niet gekomen, omdat deze volgens Lokaal Belang en het CDA niet nodig was. Onze opdracht was duidelijk.

Wij constateren:

  1. Dat het vertrouwen tussen raad, college en samenleving een flinke klap heeft gekregen. De oorzaken hiervan opgelost en de mogelijke oplossingen onderzocht moeten worden. Anders is er geen fundament voor het vervolg.
De vragen hoe we met elkaar omgaan en hoe we willen dat we met elkaar omgaan moeten afdoende beantwoord worden, voordat het proces -en werkakkoord hun waarde kunnen (her)krijgen.
  2. Dat de wens om een duurzaam op vertrouwen en gemeenschappelijkheid gebaseerd stevig bestuur te krijgen, natuurlijk bij iedereen leeft. Echter ons partijenstelsel, de verkiezingen, het dualisme en coalitievorming zorgen (niet alleen in de Oude IJsselstreek) soms voor reuring, strijd en soms (tijdelijk) verstoorde verhoudingen. Dat is inherent aan de politiek en de totstandkoming van coalities en colleges. Dat is niet erg, tenminste zolang het over de inhoud gaat.
  3. Dat vlak voor de verkiezingen door LB en het CDA (als uitvoering van een eerder ingediende motie) het procesakkoord in de raad is ingebracht. De meerderheid van de raad heeft dit akkoord voor de verkiezingen ondertekend. Dit procesakkoord veronderstelt een basale en bepaalde cultuur in de raad die er (nog) niet is. Het procesakkoord is met andere woorden niet doorvoeld en doorleeft maar lijkt ‘opgedrongen’. De ‘uitglijers’ in het formatieproces hebben niet bijgedragen aan het realiseren van de vereiste cultuur. Integendeel.

De opdracht

Ten aanzien van de voorgestelde opdracht aan een verkenner wil de PvdA de onderstaande vragen inbrengen. We willen dat deze ook in de opdracht meegenomen en beantwoord worden, want dan pas heeft het werk van een verkenner voor ons een toegevoegde waarde, anders niet. Onder deze voorwaarde gaan we er vanuit dat de uitkomsten van de verkenning serieus worden meegewogen in de uiteindelijke besluiten. Het is dan voor de PvdA geen vrijblijvende exercitie. De politiek en de inhoud moeten, in het belang van de burgers in de Oude IJsselstreek, weer leidend worden.

Tenslotte hopen en denken we met deze constateringen, opmerkingen en vragen over de opdracht, bij te dragen aan een hersteld en versterkt vertrouwen en belemmeringen weg te nemen. Want vertrouwen in de onderlinge samenwerking is de basis en collegialiteit het sleutelwoord. De PvdA wil zorgvuldig en slagvaardig opereren als een betrouwbare partner. U kunt op ons rekenen. Wij rekenen op u.

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke