Door Ton Menke op 4 april 2015

Tijd voor een goede nieuwe start

Hopelijk is deze hectische, instabiele en inproductieve periode heel snel voorbij en beginnen we met het herstel van ons gedeukte gemeentebestuur.
Dat gedeukte bestuur kunnen we iedereen, maar ook onszelf verwijten. We willen bekend staan als een gemeente waar het goed wonen en werken is en waar in harmonie de goeie dingen gebeuren, maar helaas is dat beeld het afgelopen jaar snel afgebrokkeld.

We zijn het afgelopen jaar flink achteruitgeboerd en in plaats van een voorloper in de regio op tal van terreinen, zijn we ook in de beeldvorming verworden tot de risee van de Achterhoek. Aan dat negatieve beeld hebben de beide coalitiepartijen in grote mate bijgedragen. Het heeft LB en het CDA vanaf het begin ontbroken aan samenwerking, aan saamhorigheid, aan teamgeest, kortom aan chemie. Tussen de fracties onderling en tussen een fractie en een eigen collegelid.

Het formatieproces was ronduit slecht en wordt door iedereen als mislukt beschouwd. Ook de coalitiepartijen zelf erkennen dit. Formeren is toch meer dan een getalsmatige exercitie, zo blijkt. Feit is wel dat beide coalitie-partijen met hun optreden het afgelopen jaar een grote wissel hebben getrokken op het politieke en bestuurlijke klimaat in onze gemeente. Ze hebben na een rommelige en moeilijke start volledig verzuimd om te investeerden in persoonlijke verhoudingen en ze bleken niet in staat politieke verschillen te overbruggen. Dat maakte het goed kunnen functioneren van het college bij voorbaat erg moeilijk. Als dan het optreden van het college inzake het rapport Verstand ook nog ongelukkig en slecht is, dan is er ook bijna geen redden meer aan. Ongelooflijk dat het zover heeft kunnen komen. Ongelooflijk ook dat niemand in die periode over z’n eigen schaduw heeft kunnen stappen.

Daarom is het goed dat we opnieuw beginnen en een nieuwe start maken.

Wat mij wel erg stoort en kwaad maakt is dat zo’n nieuwe start kennelijk gepaard moet gaan met opnieuw schade aan instituten en vooral aan personen toe te brengen. Ik zie de afgelopen periode mensen letterlijk lijden onder de gebeurtenissen en ook onder de onterechte persoonlijke aanvallen, insinuaties en intimidatie. De politiek is een hard vak. Maar zo onmenselijk en respectloos hoeft dit vak niet te zijn. Er is weinig aan te doen dat politici op het internet en de social media gemakkelijk in diskrediet kunnen worden gebracht. Maar ik constateer dat sommige mensen regelmatig compleet de weg kwijt zijn in het ziekste haathoekje van het internet. Die drempel is erg laag. Toch blijft het onterecht en schandalig om mensen persoonlijk zo respectloos schade toe te brengen.

Gelukkig hebben we vorige week unaniem een stap gezet en is besloten om de formatie over te doen. We gaan daartoe vandaag een ordentelijke procedure vaststellen en zo snel mogelijk een externe informateur zoeken. De huidige wethouders wordt ontslag verleend zodra de formatie is afgerond en een nieuw college kan worden benoemd.

Daarmee hebben we het meest vergaande advies van Verstand opgevolgd. Ik zei vorige week al dat dit volgens de PvdA ook het meest wenselijke scenario is.

Daarvoor was echter wel politieke moed nodig. Politieke moed die werd gevraagd van de huidige coalitiepartijen, maar ook van onszelf. LB en CDA bleken, om hun moverende redenen, bereid opnieuw te beginnen. Die stap is prijzenswaardig. Maar ook van de PvdA heeft deze stap veel gevraagd. We hebben een motie van wantrouwen meeondertekend en ingediend. Dat moesten we doen om druk te kunnen zetten op de coalitiepartijen en het college om te stoppen en over nieuw te beginnen. De manier waarop het college reageerde op het rapport Verstand was de trigger en de befaamde druppel. We wisten dat we met de motie van wantrouwen indirect ook de burgemeester zouden raken. Dat was een enorme worsteling, immers hij was ook ‘onze’ PvdA-burgemeester’. Maar de PvdA heeft in zijn beoordeling altijd het voltallige college willen aanspreken en dus niemand willen ontzien. Iedereen is gelijk. Had de PvdA hem buiten schot gelaten dan had ons terecht cliëntelisme verweten kunnen worden. De neiging bij anderen was echter ook om de burgervader iets meer gelijk te laten zijn dan de anderen. En dat wilden wij in ieder geval niet. Ik kan u verzekeren dat deze afweging niet mee viel en nog steeds veel pijn doet. Gelukkig is vorige week donderdag een veel betere oplossing gevonden en kon de motie worden ingetrokken. Maar dat de motie van wantrouwen is ingetrokken en dus ook niet in stemming is gebracht, heeft niet iedereen begrepen of willen begrijpen. En als dat zo is, dan gaan niet de feiten maar de beeldvorming een enorme rol spelen en uiteindelijk het vervolg bepalen. En dat vervolg is ons allemaal afgelopen weekeinde duidelijk geworden.

De PvdA wil in ieder geval dat we zo snel mogelijk weer volle (conferentie)zalen trekken omdat we de goede dingen doen en niet vanwege de zoveelste episode van deze bestuurlijke soap. De inwoners van onze gemeente moeten aan onze lippen hangen om te horen en te zien hoe we samen met hen werk maken van onze prachtige gemeente. Hoe we van vergezichten en stippen op de horizon concrete stappen zetten waar iedereen trots op kan zijn. Dat we bouwen aan een duurzame toekomst. Duurzaam als het gaat om zorg, maar duurzaam ook als het gaat om innovatie en bestuurkracht.

Lukt dat? Kan dat? Is er de wil, is er kracht? Kunnen we definitief achter ons laten wat geweest is? Wint het gezond verstand en houden we nu echt op elkaar te wantrouwen en zo amateuristisch te handelen. De PvdA hoopt het en wil daaraan natuurlijk een bijdrage leveren. Als we het zover hebben laten komen, moeten we ook het politieke lef opbrengen om op eigen kracht over vooroordelen en onze eigen schaduw heen te stappen.

De PvdA loopt er niet voor weg verantwoordelijkheid te dragen, dat doen we nu niet en dat hebben we nooit gedaan. Wat we ook willen en doen is ‘de boel bij elkaar houden’ om zo samen met alle fracties te proberen een nieuwe weg in slaan.

Als gezamenlijke fracties hebben we vorige week het roer omgegooid, nu moeten we ook de moed hebben zelf aan het stuurwiel te gaan staan. Geen kostenverslindende hulptroepen meer van buiten, maar zelf aan de bak. Wie A zegt zal ook B zeggen.
De huidige situatie vraagt om een nieuwe en krachtige coalitie en een stabiel college. Een coalitie geschraagd door een strategische agenda en een college dat die agenda kan en wil omzetten in concrete stappen. Een coalitie en college dat als een hecht team opereert en kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak in de raad.

Een team ook dat bestaat uit een gezonde mix van mensen met ervaring, deskundigheid en nieuwe inzichten. Mensen die hun ‘roots’ hebben liggen in de oude IJsselstreek, die weten wat er leeft en midden in de lokale samenleving staan. Laten we daarbij geen mogelijkheid, niets en niemand bij voorbaat uitsluiten. Laten we niet opnieuw in dezelfde valkuil stappen en stoppen met oordelen en het bij voorbaat veroordelen van mensen en ideeën. Laten we daarentegen investeren in vertrouwen.

De PvdA wil samen met alle andere partijen proberen op de inhoud stappen verder te komen in en met deze gemeente. Ten behoeve van de mensen die ons hebben gekozen en die snakken naar oplossingen voor problemen die ze dagelijks ervaren en perspectief willen zien voor hun kinderen en kleinkinderen.

De informateur zou wat de PvdA betreft dan ook moeten zoeken naar een coalitie waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn of waarin alle fracties zich in ieder geval vertegenwoordigd voelen. Dat is volgens ons de eerste stap naar eensgezindheid en vertrouwen. En dat laatste; vertrouwen maar ook een flinke dosis gezond verstand hebben we nu hard nodig. Op ons kunt u in ieder geval rekenen!

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke