Door Ton Menke op 13 december 2012

Door naar de tweede fase

Donderdag 13 december was de raadsvergadering over het afsluiten van de eerste en ingaan van de tweede fase van het fusietraject tussen de gemeentes Oude IJsselstreek en Doetinchem. De PvdA denkt dat we het aan onze burgers verplicht zijn om door te gaan.

Inmiddels ligt er ook een regeerakkoord waarin gesproken wordt over het opschalen van gemeenten naar 100.000+ gemeenten. De omvang van de gemeenten wordt bovendien gekoppeld aan de grote decentralisatieopgaven. En juist die ingrijpende, gewijzigde gedecentraliseerde taken vragen om een gemeentelijk antwoord. Het kabinet heeft in ieder geval gezegd dat de gedecentraliseerde taken niet bij kleine gemeente wordt neergelegd. Gemeenten moeten een zekere schaalgrootte hebben om taken toebedeeld te krijgen. De PvdA-fractie denkt dat we als relatief kleine gemeente en als Achterhoekse gemeenten moeite zullen hebben met het invoeren van wettelijke taken en het opvangen van krappe rijksbudgetten.

Daarom alleen al zijn we ook aan onze inwoners verplicht in ieder geval uitgebreid te onderzoeken of de schaal waarop we nu opereren voldoende is om de komende uitdagingen aan te kunnen. Het fase 1 onderzoek is voor de PvdA-fractie onvoldoende om die vraag te kunnen beantwoorden. Niet omdat fase 1 niet goed is uitgevoerd, maar omdat de echte vragen en de effecten nog niet onderzocht zijn en duidelijk zijn.

De eerste fase van het onderzoek heeft wat de PvdA betreft opgeleverd dat het mogelijk is een gemeente samen te stellen die een vergelijkbare identiteit heeft. We voegen, kort gezegd, geen delen samen die weinig affiniteit met elkaar hebben. En het gebeurd zelden dat een herindeling voorkomend uit een bestuurskrachtmotief leidt tot de toevoeging van een kleinere gemeente aan een wat grotere. Meestal gaat het om een samenvoeging van een aantal kleinere gemeenten die dan samen worden geacht in de nieuwe situatie over een voldoende hoeveelheid financiële en personele middelen te kunnen beschikken.

De PvdA wil om die redenen dus graag de tweede fase van het onderzoek ingaan. Een fase waarin onderzocht wordt hoe de bestuurskracht, zowel bestuurlijk als ambtelijk kan worden vergroot. Maar ook hoe je kunt ‘afschalen’. In deze fase wordt ook de wijze waarop de gemeente de dienstverlening aan de inwoners op peil wil houden uitgewerkt en de consequenties van een fusie voor de Achterhoek Agenda 2020 en de Achterhoek Coöperatie geschetst. Er wordt een doorkijk gemaakt naar de nieuwe organisatie die te zijner tijd mogelijk wordt gebouwd en ook worden de consequenties van de samenvoeging voor de medewerkers globaal inzichtelijk gemaakt. En ‘last but not least’ worden de financiële consequenties van het in elkaar schuiven van begrotingen duidelijk.

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke