Door op 24 september 2013

Bescherm rechtspositie thuishulpen!

Ik kan instemmen met de voorgestelde basistarieven huishoudelijke hulp 2014, de doorrekening van de tarieven is doordacht en logisch. Maar. Als wij ‘ja’ zeggen tegen dit raadsvoorstel dan zeggen wij geen ‘ja’ tegen een mogelijke verslechtering van de arbeidspositie van de thuishulpen.

Het akkoord op dit raadsvoorstel mag niet als vrijbrief worden opgevat om de arbeidspositie van thuishulpen in 2014 uit te hollen. Ook moeten de cliënten kunnen blijven rekenen op het vertrouwde gezicht dat ze gewend zijn.

Iedereen weet dat het straks anders moet en ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat zowel zorgmedewerkers als cliënten zich daar bewust van zijn, maar er zijn grenzen, en wat de PvdA Oude IJsselstreek betreft ligt die grens hier: de rechten en het salaris van de thuishulpen moeten beschermd worden tegen de grillen van de marktwerking. Op die manier voorkomen we ook dat de dienstverlening aan de cliënten onder druk komt te staan, ook zij mogen niet de dupe worden van de overgang naar andere aanbieders en moeten kunnen blijven rekenen op goede zorg van de vertrouwde thuishulp.

Lichtpuntje is dat de voorgenomen bezuiniging op de huishoudelijke hulp van 89 miljoen voor 2014 definitief van tafel af is. Dat betekent dat het budget en het volume hetzelfde blijven. Helaas betekent dat niet automatisch dat de rechten van de thuishulpen beschermd blijven bij overgang naar een andere aanbieder: de CAO VVT biedt in dit geval onvoldoende bescherming. Daarom willen we net als de andere PvdA-afdelingen in de Achterhoek een amendement indienen, om de rechten en het salaris van de thuishulpen in 2014 te beschermen.

Durf te kiezen voor aanbieders die begrijpen wat signaleren bij de cliënten thuis op de lange termijn oplevert. En durf af te wijken van de ondergrenzen die we vandaag vaststellen. Goedkoop is duurkoop.

Het onderstaande amendement is ingediend. Helaas is deze met nul stemmen vanuit de andere partijen verworpen.

Het amendement

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 19 september 2013, besluit aan het voorgestelde beslispunt, luidend:

1.​ De basistarieven 2014 voor hulp bij het huishouden vast te stellen op
-​€ 18,28 voor huishoudelijke hulp 1 (HH1: schoonmaken); en
-​€ 23,08 voor huishoudelijke hulp 2 (HH 2: schoonmaken + regie/organisatie van het huishouden)
toe te voegen de volgende twee beslispunten:
2.​ In de contractvoorwaarden op te nemen dat bestaande en nieuwe aanbieders het personeel in dienst houden of overnemen met dezelfde rechten (rechtspositie en salaris), conform het integraal in de inkoopovereenkomst op te nemen artikel 12.3 van de CAO VVT.
3.​ De aanbesteding uiterlijk 1 november 2013 af te ronden.

Argumenten bij de toegevoegde beslispunten:
-​Wat betreft de huishoudelijke hulp moet het jaar 2014 als overgangsjaar beschouwd worden.
– De aanbesteding voor deze zorg is voor dit ene jaar onvermijdelijk omdat de huidige overeenkomst niet meer verlengd mag worden.
– De gemeenteraad wil zo spoedig mogelijk de ongerustheid en de onzekerheid voor zowel de zorgontvangers als zorgverleners wegnemen,
– maar het overleg tussen de wethouders van de 7 samenwerkende Achterhoekse gemeenten is hierin tot dusver nog niet geslaagd terwijl dit dringend gewenst is.
– Er kan een doorbraak worden bewerkstelligd door in de aanbestedingsvoorwaarden op te nemen dat bestaande en nieuwe aanbieders het personeel in dienst houden of overnemen met behoud van hun rechtspositie.
– Het is daarbij tevens van belang dat de afronding van de aanbesteding niet te lang gaat duren.