Door De Redactie op 26 november 2015

Arm of rijk?

De PvdA heeft in de begrotingsvergadering van 23 en 26 november in haar bijdrage de suggestie gedaan om de begroting de titel ‘arm of rijk’ mee te geven. Waarom? Het nieuwe college rekent zich arm, terwijl we rijk zijn. Rijk, niet waar het gaat om geld, maar wel waar het gaat om voorzieningen en mogelijkheden om onze mooie gemeente vooruit te helpen. In de begroting zitten wat de PvdA betreft, nog veel te weinig mogelijkheden om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. De begroting is bovendien weinig ambitieus en niet creatief waar het gaat om werkgelegenheidsbeleid, onderwijshuisvesting en financieel beleid. De Partij van de Arbeid heeft daar andere ideeën over, namelijk:

1. Woningbouw.

De PvdA-fractie wil in ieder geval dat gebouwd wordt, waar dat kan. Niet voor leegstand natuurlijk, maar wel om bijvoorbeeld invulling te geven aan ‘rotte kiezen’. Huurwoningen en starters woningen en natuurlijk de mogelijkheid voor mensen die zelf een eigen woning willen bouwen. We zien op dit terrein geen enkel voorstel van het college, terwijl er wel initiatieven zijn.

Het huidige beleid ontmoedigd kennelijk meer dan dat het stimuleert.

2. Verkoop gemeentelijk panden.

Hoe blijven we kritisch kijken naar de mogelijkheden van het verkopen van gemeentelijke panden die niet nodig zijn voor de uitvoering van de publieke taak.  Ten aanzien van de verkoop van gemeentelijke eigendommen hebben we naar aanleiding van de mogelijke verkoop Kwaksmolle afgesproken dat we een beleid gaan ontwikkelen waarom we wat aan wie verkopen. Vervolgens horen we dat de brandweerkazerne in Ulft onderhands verkocht zou zijn. Waarom heeft het college deze toplocatie (aan de Oude IJssel) bijvoorbeeld niet op de markt aangeboden om zo meer gegadigden de mogelijkheid te geven en dus ook de hoogste prijs te kunnen krijgen.

3. OZB-belasting

We zijn het met het college eens om de onbenutte belastingcapaciteit van ongeveer 1,3 miljoen euro in te zetten om de begroting structureel sluitend te krijgen. Niet voor nieuw beleid, maar vooral om de financiële positie te versterken. De PvdA is het daarmee eens. Wat wel opvalt is dat zelfs de VVD akkoord gaat met dit voorstel. Een paar jaar geleden moest nog 1,2 miljoen uit de Algemene Reserves worden gehaald om de OZB van 2011 tot en met 2015 niet met 6,9% maar met slechts 3,5% te laten stijgen. Nu de VVD in het college zit stijgt de OZB, een afwijken van het liberale verkiezingsprogramma.

4. OZB-niet woningen.

Met de OZB op niet-woningen zijn we de afgelopen 10 jaar ver onder het Gelderse gemiddelde gezakt. De PvdA wil snel naar dit Gelderse gemiddelde toe. Dat levert ongeveer 200.000 euro aan structurele inkomsten op, zonder dat daarbij ondernemers het vel over de oren getrokken wordt.

Deze extra inkomsten wil de PvdA doelgericht inzetten voor beleid dat het bedrijfsleven en onderwijshuisvesting ten goede komt.

Cultuur en onderwijs zijn doorslaggevend voor bedrijven en mensen om zich te vestigen. Dat zie je in succesvolle, dynamische regio’s, waar de gemeente investeert in onderwijs, cultuur en erfgoed. Het vestigingsklimaat van de gemeente is sterk gebaat bij goede onderwijs- en culturele voorzieningen.

5.Onderwijshuisvesting

Al jaren is er sprake van dalende leerlingaantallen in het (basis)onderwijs. De aandacht op het terrein van onderwijs zal de komende jaren dus vooral uitgaan naar het teruglopend aantal leerlingen en de huisvesting van scholen.

En ten aanzien van het laatste, de onderwijshuisvesting, missen we beleid.

Niet alleen de PvdA-fractie is van mening dat het in ieder geval onverstandig is om los van alle ontwikkelingen een aanvraag als dat van het Almende College geheel geïsoleerd te bekijken. Daarom is er ook, door alle fracties gezamenlijk, een motie ingediend waarin bijvoorbeeld ook werd gevraagd integraal te kijken ook naar de huisvesting van basisscholen. De PvdA wil actief kijken naar de mogelijkheid scholen gecombineerd te huisvesten en zonodig te verplaatsen.

We denken dan onder andere aan de katholieke basisschool ‘Christoffel’ en basisschool de Hoeksteen in Gendringen en de Mariaschool en Woelwaters in Ulft. In de zoektocht naar passende onderwijshuisvesting voor basis en vo-onderwijs moeten we bijvoorbeeld ook naar het gemeentehuis kijken. De praktijk is dat meer dan 30% van het gebouw continu leeg staat. Kijk eens of de ambtelijke organisatie in bijvoorbeeld het ISWI gebouw gehuisvest kan worden. Een wellicht nog duurzamere oplossing is het ambtelijk apparaat te huisvesten in ‘de Wesenthorst’ samen met de basisscholen Maria School en de Woelwaters. Tegelijkertijd kan het gemeentehuis dan geschikt worden gemaakt voor de Christoffelschool en de Hoeksteen. In het gemeentehuis kunnen ze dan groeien naar één school. De uitdaging is dus om alle behoeften, functies en gebouwen te inventariseren en daar een integrale oplossing voor te bedenken. Dan is 1 + 1 = 3. Dit kan, zoals gezegd, door aan overheids- en onderwijsgebouwen een nieuwe functie te geven.

6. Werkgelegenheidsbeleid samen met lokale ondernemers.

De Partij van de Arbeid vindt dat we afspraken moeten maken met de lokale ondernemers. Zij maken zich terecht zorgen over het beleid of juist het gebrek eraan. Het duurt allemaal veel te lang en de creativiteit ontbreekt. We missen in de begroting initiatieven voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid. De PvdA vindt dat we afspraken moeten maken met lokale industrieverenigingen als de VIV IBOY. Afspraken over mensen uit een uitkering helpen, arbeidspools enzovoorts.  Zo valt er wat de PvdA betreft bijvoorbeeld te praten over het tijdelijk beschikbaar stellen van industriegrond voor sterk gereduceerde prijzen met als tegenprestatie, werkloze burgers weer aan het werk te helpen. Dat is goed voor onze werkloze burgers, dat is goed voor ondernemers en dat is goed voor de gemeentefinanciën.

7. Verenigingen en Cultuur subsidies.

Alle fractie hebben zich uitgesproken over de mogelijk negatieve effecten van de wijzigingen in het subsidiebeleid. Het regende brieven waarin verenigingen, clubs en instellingen hun ongenoegen kenbaar maakten over het proces en de gevolgen en effecten van dit gewijzigde beleid.

Op basis van de vele reacties, insprekers en de opstelling van de politieke fracties is nu het voorstel om een korting over de hele linie toe te passen. De PvdA ondersteunt dit voorstel uiteraard, maar niet de 17% zoals het college dit voorstelt. Want dan maken we een fout. In de bespreking in de raadsrotonde heeft iedereen het over 10 of 12% gehad. Daar kunnen en konden verenigingen knarsetandend ook mee leven. De PvdA-fractie vindt dat we het ook bij dit percentage moeten houden, totdat in samenspraak met verenigingen en clusters nieuwe afspraken zijn gemaakt. Wij gaan voor 12%. De dekking kan gevonden worden door bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden bij de clubs te leggen en dus minder bureaucratische bemoeienis van de gemeente bij de uitvoering van het subsidiebeleid.

8. Afvalstoffen.

Het college stelt voor om 1,7 miljoen euro te investeren in nieuwe containers. We vinden dat op dit moment een veel te grote investering, met te weinig effect. De PvdA wil ook dat verenigingen en scholen de mogelijkheid behouden om papier op te kunnen blijven halen en te onderzoeken of ze bijvoorbeeld ook kleding kunnen innemen. 1.7 miljoen nu investeren in extra en nieuwe containers is onverantwoord, de PvdA vraagt meer tijd om te komen tot een beter gedragen voorstel dat de steun heeft van de politiek en het verenigingsleven.

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie